Bản cáo bạch là gì?

...

Bản cáo bạch là một loại tài liệu cung cấp các thông tin về đợt chào bán hoặc niêm yết chứng khoán.

Bản cáo bạch
💡
Có thể hiểu bản cáo bạch chính là một lời mời hay chào bán của tổ chức phát hành chứng khoán gửi đến nhà đầu tư.

Đối với nhà đầu tư, bản cáo bạch sẽ có ý nghĩa là một công cụ giúp đánh giá mức độ sinh lời và triển vọng của công ty trước khi quyết định có đầu tư hay không.

Ngoài ra, bản cáo bạch còn là tài liệu chính thức giúp nhà đầu tư biết được các vấn đề liên quan tới đợt phát hành chứng khoán như: giá phát hành, thời gian phát hành hay quy trình, thủ tục đăng ký chào mua.

Khi phát hành chứng khoán ra công chúng, công ty phát hành phải công bố cho người mua chứng khoán những thông tin về bản thân công ty, nêu rõ những cam kết của công ty và những quyền lợi cơ bản của người mua chứng khoán, để trên cơ sở đó người đầu tư có thể ra quyết định đầu tư hay không. Tài liệu phục vụ cho mục đích đó gọi là Bản cáo bạch hay Bản công bố thông tin.

Theo định nghĩa của Luật chứng khoán: Bản cáo bạch là tài liệu hoặc dữ liệu điện tử công khai những thông tin chính xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc chào bán hoặc niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành.

Thông thường, một công ty muốn phát hành chứng khoán phải lập bản cáo bạch để Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xem xét, đây được gọi là “Bản cáo bạch sơ bộ”. Bản cáo bạch sơ bộ khi đã được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận sẽ được coi là “Bản cáo bạch chính thức”.

Khi thực hiện chào bán chứng khoán, ngoài Bản cáo bạch chính thức, công ty phát hành thường cung cấp Bản cáo bạch tóm tắt. Nội dung Bản cáo bạch tóm tắt là tóm gọn lại những nội dung chính của Bản cáo bạch chính thức nhưng vẫn phải đảm bảo tuân thủ theo các quy định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Ý nghĩa của bản cáo bạch

Có thể hiểu bản cáo bạch chính là một lời mời hay chào bán của tổ chức phát hành chứng khoán gửi đến nhà đầu tư. Như vậy, đối với nhà đầu tư, bản cáo bạch sẽ có ý nghĩa là một phương tiện giúp đánh giá mức độ sinh lời và triển vọng của công ty trước khi quyết định có đầu tư hay không.

Ngoài ra, bản cáo bạch còn là tài liệu chính thức giúp nhà đầu tư biết được các vấn đề liên quan tới đợt phát hành chứng khoán như: giá phát hành, thời gian phát hành hay quy trình, thủ tục đăng ký chào mua.

Nội dung của bản cáo bạch

Đối với việc chào bán cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng, bản cáo bạch bao gồm các nội dung sau đây:

  • Thông tin tóm tắt về tổ chức phát hành bao gồm mô hình tổ chức bộ máy, hoạt động kinh doanh, tài sản, tình hình tài chính, Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng và cơ cấu cổ đông (nếu có);
  • Thông tin về đợt chào bán và chứng khoán chào bán bao gồm: điều kiện chào bán, các yếu tố rủi ro, dự kiến kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của năm gần nhất sau khi phát hành chứng khoán, phương án phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
  • Báo cáo tài chính của tổ chức phát hành trong 02 năm gần nhất;
  • Thông tin khác quy định trong mẫu Bản cáo bạch.

Đối với việc chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng, bản cáo bạch bao gồm các nội dung sau đây:

  • Loại hình và quy mô quỹ đầu tư chứng khoán;
  • Mục tiêu đầu tư, chiến lược đầu tư, phương pháp và quy trình đầu tư, hạn chế đầu tư, các yếu tố rủi ro của quỹ đầu tư chứng khoán;
  • Tóm tắt các nội dung cơ bản của dự thảo Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán;
  • Phương án phát hành chứng chỉ quỹ và các thông tin hướng dẫn tham gia đầu tư vào quỹ đầu tư chứng khoán;
  • Thông tin tóm tắt về công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, ngân hàng giám sát và quy định về giao dịch với người có liên quan của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và ngân hàng giám sát;
  • Thông tin khác quy định trong mẫu Bản cáo bạch.

Có thể xem bảng cáo bạch ở đâu?

Nhà đầu tư có thể xem bản cáo bạch được công bố rộng rãi trên các chuyên trang tài chính như Cafef, Vietstock,...

Ví dụ, để xem bảng cáo bạch trên trang Vietstock, đầu tiên, nhà đầu tư cần truy cập trang web https://finance.vietstock.vn/ và nhâp mã chứng khoán của tổ chức phát hành vào ô tìm kiếm.

Tiếp theo, trong trang thông tin về tổ chức phát hành, nhà đầu tư chọn mục “Tài liệu” => chọn “Bảng cáo bạch” như hình bên dưới.