Doanh thu

Thảo luận mọi chủ đề liên quan đến Doanh thu (bán hàng, hoạt động tài chính, xuất khẩu, etc), Tăng trưởng và Mở rộng (cửa hàng, thị trường, etc).