Báo cáo chính sách đầu tư là gì?

...

Báo cáo chính sách đầu tư là tài liệu phác thảo các quy tắc chung về cách quản lý danh mục đầu tư. Được soạn thảo bởi người quản lý danh mục đầu tư và khách hàng.

Báo cáo chính sách đầu tư
💡
Báo cáo chính sách đầu tư là tài liệu phác thảo các mục tiêu đầu tư của khách hàng và thông tin liên quan đến việc đạt được các mục tiêu đó.

Nội dung chính của báo cáo chính sách đầu tư bao gồm: giới thiệu về khách hàng, mục tiêu lợi nhuận, mức độ chấp nhận rủi ro, hướng dẫn đầu tư,...

IPS giúp định hướng cho các nhà quản lý danh mục đầu tư và khách hàng hạn luôn tuân thủ theo chiến lược đầu tư ban đầu, hạn chế các quyết định mang tính cảm tính.

Báo cáo chính sách đầu tư (tiếng Anh: investment policy statement - viết tắt: IPS) là tài liệu được soạn thảo bởi nhà đầu tư và nhà tư vấn tài chính hoặc nhà quản lý danh mục đầu tư. Tài liệu này trình bày khái quát về cách quản lý danh mục của nhà đầu tư. Thông thường, IPS mô tả mục tiêu đầu tư tổng thể và mục tiêu dài hạn của khách hàng. Ngoài ra, IPS cũng chỉ rõ các chiến lược mà người quản lý quỹ sẽ thực hiện để đạt được mục tiêu đó.

IPS chứa các điều khoản như cách phân bổ tài sản của danh mục đầu tư, yêu cầu về thanh khoản và quản trị rủi ro. Do đó, nhà đầu tư phải cung cấp thông tin liên quan đến mục tiêu tài chính của họ và mức độ rủi ro mà họ sẵn sàng chấp nhận. Điều này giúp nhà quản lý đưa ra các quyết định chính xác hơn, từ đó sẽ mang lại lợi nhuận cho khách hàng.

Thông qua IPS có thể giúp nhà đầu tư và nhà quản lý danh mục bám sát kế hoạch đầu tư ban đầu. Tránh khỏi tình trạng cảm tính và mất kiểm soát trong những thời điểm thị trường biến động mạnh.

Nội dung trong Báo cáo chính sách đầu tư

Một báo cáo chính sách đầu tư sẽ bao gồm các nội dung chính sau:

  • Giới thiệu và mô tả chung về khách hàng.
  • Mục tiêu đầu tư.
  • Nghĩa vụ và trách nhiệm: mô tả trách nhiệm và nghĩa vụ của người quản lý danh mục đầu tư và khách hàng và việc ủy thác các tài sản của khách hàng.
  • Quy trình: vạch ra các thủ tục được yêu cầu để IPS luôn ở trong trạng thái được cập nhật và những thủ tục cần thực hiện khi có sự kiện bất ngờ xảy ra.
  • Mục tiêu lợi nhuận và mục tiêu rủi ro.
  • Các giới hạn về đầu tư, mức độ chấp nhận rủi ro của khách hàng.
  • Hướng dẫn đầu tư: mô tả cách thức các chính sách được thi hành (VD: về việc sử dụng đòn bẩy và chứng khoán phái sinh), và các loại tài sản không được bao gồm trong danh mục.
  • Hướng dẫn đánh giá danh mục đầu tư khi nhận được phản hồi về kết quả đầu tư.
  • Phần phụ lục mô tả chiến lược phân bổ tài sản và chính sách tái cân bằng danh mục.