Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là gì?

...

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Income Statement) còn được gọi là báo kết quả kinh doanh, báo cáo thu nhập. Báo cáo này cho biết các khoản doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian xác định (thường là quý, nửa năm hoặc một năm).

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
💡
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một bộ phận của báo cáo tài chính.

Báo cáo này thể hiện doanh thu, chi phí và lợi nhuận của công ty trong một khoảng thời gian xác định.

Các tên gọi khác: Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo thu nhập.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một phần quan trọng trong báo cáo tài chính. Báo cáo này cung cấp các thông tin về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán, thường là quý, nửa năm hoặc một năm. Từ đó cho thấy các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có đang mang lại lợi nhuận hay không.

Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, các chuyên viên phân tích có thể so sánh doanh nghiệp đang có lợi thế cạnh tranh so với đối thủ hay không. Bằng cách so sánh doanh thu,  biên lợi nhuận, hay các chi phí của doanh nghiệp có đang quá cao hay không.

Các khoản mục trong báo cáo

Các khoản mục trong báo cáo được thể hiện trong bảng dưới đây:

Ưu điểm và hạn chế

Báo cáo giúp người đọc trong việc:

  • Xác định tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Dự đoán kết quả hoạt động trong tương lai.
  • Đánh giá khả năng tạo ra các dòng tiền trong tương lai.
  • So sánh khả năng sinh lời và cơ cấu chi phí của doanh nghiệp này với đối thủ cùng ngành.

Tuy nhiên, có những khoản thu, chi được doanh nghiệp đưa vào báo cáo nhưng chưa tạo ra dòng tiền. Như khi người mua trả chậm, doanh nghiệp vẫn ghi nhận doanh thu bán hàng nhưng thực tế vẫn chưa thu được tiền.