Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?

...

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một phần quan trọng trong báo cáo tài chính, thể hiện dòng tiền vào và ra khỏi doanh nghiệp trong một khoảng thời gian xác định.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
💡
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một bộ phận của báo cáo tài chính, cho biết dòng tiền vào và ra khỏi doanh nghiệp.

Báo cáo phân loại dòng tiền của doanh nghiệp thành ba phần chính: dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, dòng tiền từ hoạt động đầu tư và dòng tiền từ hoạt động tài chính.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ đóng vai trò là cầu nối giữa báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và bảng cân đối kế toán bằng cách cho biết tiền vào và ra doanh nghiệp như thế nào.

Dòng tiền của doanh nghiệp được phân loại theo 3 hoạt động: Hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính trong một thời kỳ nhất định. Trong đó:

  • Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh: Bao gồm các khoản thu, chi liên quan đến hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp.
  • Dòng tiền từ hoạt động đầu tư: Bao gồm các khoản thu, chi liên quan đến hoạt động đầu tư, mua sắm hoặc thanh lý các tài sản cố định và các khoản đầu tư tài chính dài hạn.
  • Dòng tiền từ hoạt động tài chính: Bao gồm các khoản thu, chi liên quan đến hoạt động huy động vốn từ chủ nợ và chủ sở hữu, hoàn trả vốn cho chủ nợ, mua lại cổ phần, chia lãi cho nhà đầu tư, chia cổ tức cho cổ đông.

Phương pháp lập báo cáo

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập theo một trong hai phương pháp: phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp.

Phương pháp trực tiếp: Theo phương pháp này các chỉ tiêu phản ánh các dòng tiền vào và các dòng tiền ra được trình bày trên báo cáo và được xác định theo một trong 2 cách sau đây:

Phân tích và tổng hợp trực tiếp các khoản tiền thu và chi theo từng nội dung thu, chi từ các ghi chép kế toán của doanh nghiệp.

Điều chỉnh doanh thu, giá vốn hàng bán và các khoản mục khác trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho:

  • Các thay đổi trong kỳ của hàng tồn kho, các khoản phải thu và các khoản phải trả từ hoạt động kinh doanh;
  • Các khoản mục không phải bằng tiền khác;
  • Các dòng tiền liên quan đến hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính.

Phương pháp gián tiếp: Các chỉ tiêu về dòng tiền được xác định trên cơ sở lấy tổng lợi nhuận trước thuế và điều chỉnh cho các khoản:

Các khoản doanh thu, chi phí không phải bằng tiền như khấu hao TSCĐ, dự phòng...

Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện;

Tiền đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp;

Các thay đổi trong kỳ của hàng tồn kho, các khoản phải thu và các khoản phải trả từ hoạt động kinh doanh (trừ thuế thu nhập và các khoản phải nộp khác sau thuế thu nhập doanh nghiệp);

Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư.

Những ai cần quan tâm đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ?

Nhà quản trị theo dõi báo cáo lưu chuyển tiền tệ để thấy được trong kỳ doanh nghiệp đã lấy tiền ở đâu và đã chi tiêu, sử dụng tiền vào việc gì.

Nhà đầu tư quan tâm báo cáo lưu chuyển tiền tệ để phân tích xem doanh nghiệp có thực sự tạo ra tiền từ hoạt động kinh doanh hay không. Ngoài ra nhà đầu tư có thể dự phóng dòng tiền tương lai để định giá doanh nghiệp, từ đó đưa ra chiến lược đầu tư phù hợp.

Các chủ nợ đánh giá khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp thông qua xem xét dòng tiền.