Báo cáo tài chính là gì?

...

Báo cáo tài chính (Financial Statements) là hệ thống các bảng - biểu cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và các dòng tiền của doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính
💡
Báo cáo tài chính cung cấp các số liệu tài chính quan trọng của doanh nghiệp trong một giai đoạn nhất định.

Báo cáo tài chính bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính thường được lập định kỳ theo tháng, quý, bán niên và thường niên.

Báo cáo tài chính là hệ thống các bảng - biểu chứa các thông tin tài chính của doanh nghiệp được lập định kỳ hằng tháng, quý, nửa năm (báo cáo tài chính bán niên) và năm.

Báo cáo tài chính cung cấp các thông tin như:

 • Các loại tài sản doanh nghiệp đang nắm giữ.
 • Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.
 • Doanh thu, thu nhập khác, chi phí kinh doanh và chi phí khác.
 • Lãi, lỗ và phân phối lợi nhuận.
 • Thuế và các khoản phải nộp nhà nước.
 • Các dòng tiền của doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính bao gồm

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán cung cấp các thông tin liên quan đến tài sản, vốn chủ sở hữu, nợ phải trả của doanh nghiệp. Các thông tin này được thể hiện vào một thời điểm cụ thể, thường là cuối tháng, quý hoặc năm.

Bảng cân đối kế toán gồm hai phần chính: tài sản và nguồn vốn.

Tài sản phản ánh toàn bộ giá trị tài sản mà doanh nghiệp có tính đến thời điểm cuối kỳ kế toán.

Nguồn vốn thể hiện dòng vốn của doanh nghiệp đến từ đâu, bao nhiêu tính đến cuối kỳ hạch toán.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là bảng trình bày các kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong một kỳ nhất định, thường là quý hoặc năm tài khóa. Nhiều doanh nghiệp có mô hình điều hành phức tạp có thể theo tháng.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bao gồm doanh thu, chi phí, và lợi nhuận của doanh nghiệp.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo này phản ánh tình hình thu - chi tiền của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo. Lưu chuyển tiền tệ được phân loại theo ba hoạt động chính:

 • Hoạt động kinh doanh.
 • Hoạt động đầu tư.
 • Hoạt động tài chính.

Thuyết minh Báo cáo tài chính

Thuyết minh báo cáo tài chính được dùng để mô tả hoặc phân tích chi tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Những ai nên quan tâm Báo cáo tài chính

Những người cần quan tâm đến Báo cáo tài chính doanh nghiệp:

 • Chủ sở hữu và người quản lý doanh nghiệp dựa vào báo cáo tài chính để đưa ra các quyết định kinh doanh.
 • Các nhà đầu tư có dự định đầu tư vào doanh nghiệp sử dụng các báo cáo tài chính để đánh giá cơ hội và rủi ro của khoản đầu tư.
 • Các tổ chức tài chính (ngân hàng và các công ty cho vay) sử dụng chúng để quyết định có chấp thuận cho doanh nghiệp vay tiền hoặc gia hạn khoản vay hay không.
 • Các cơ quan chức năng, cơ quan quản lý Nhà nước sử dụng các báo cáo tài chính để kiểm soát tình hình kinh doanh của doanh nghiệp có đúng chính sách, đúng pháp luật không, để thu thuế và ra các quyết định điều hành.