Cầm cố là gì?

...

Cầm cố là một biện pháp đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ của người đi vay.

Cầm cố
💡
Trong quan hệ cầm cố, bên đi vay giao tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình cho bên cho vay để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

Người đi vay vẫn nắm giữ quyền sở hữu đối với tài sản cầm cố.


Người đi vay có thể nhận được một mức lãi suất thấp hơn cho khoản vay nếu được đảm bảo bằng tài sản cầm cố.

Cầm cố là một biện pháp đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ của người đi vay. Trong quan hệ cầm cố, bên đi vay giao tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình cho bên cho vay để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

Theo định nghĩa của Bộ Luật dân sự: “Cầm cố tài sản là việc một bên giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.”

Đặc điểm của cầm cố

Cầm cố là một hình thức bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bên cạnh thế chấp, đặt cọc, ký cược, ký quỹ, bảo lãnh, tín chấp.

Người đi vay vẫn nắm giữ quyền sở hữu đối với tài sản cầm cố.

Người đi vay có thể nhận được một mức lãi suất thấp hơn cho khoản vay nếu được đảm bảo bằng tài sản cầm cố.

Tài sản cầm cố thường là động sản như hàng hóa, tiền mặt, giấy tờ có giá, cổ phiếu, trái phiếu,...