Cạnh tranh không lành mạnh là gì?

...

Cạnh tranh không lành mạnh (Unfair Competition) là hành vi cá nhân, tổ chức làm trái với nguyên tắc, chuẩn mực thông thường về đạo đức, tập quán thương mại trong kinh doanh.

Cạnh tranh không lành mạnh
💡
Hành vi cạnh tranh không lành mạnh có thể gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức khác.

Về bản chất, hành vi cạnh tranh không lành mạnh thường xoay quanh các phương thức kinh doanh để cạnh tranh của doanh nghiệp.

Theo quy định hiện hành, hành vi cạnh tranh không lành mạnh, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo định nghĩa của Luật Cạnh tranh: “cạnh tranh không lành mạnh là hành vi cá nhân, tổ chức làm trái với nguyên tắc, chuẩn mực thông thường về đạo đức, tập quán thương mại trong kinh doanh, gây tổn hại hoặc có thể gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức khác.”

Về bản chất, hành vi cạnh tranh không lành mạnh thường xoay quanh các phương thức kinh doanh để cạnh tranh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, những phương thức này được thực hiện một cách thái quá, nếu không được xử lý sẽ tạo ra cách hành xử tiêu cực trên thị trường.

Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm

Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm theo Luật Cạnh tranh bao gồm:

Xâm phạm thông tin bí mật trong kinh doanh dưới các hình thức :

  • Tiếp cận, thu thập thông tin bí mật trong kinh doanh bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật của người sở hữu thông tin đó;
  • Tiết lộ, sử dụng thông tin bí mật trong kinh doanh mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó.

Đe dọa, cưỡng ép, buộc khách hàng, đối tác của doanh nghiệp khác trong việc hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp đó.

Trực tiếp hoặc gián tiếp đưa thông tin không trung thực về doanh nghiệp gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của họ.

Gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp cản trở, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh hợp pháp của họ.

Lôi kéo khách hàng bất chính.

Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ dẫn đến, hoặc có khả năng dẫn đến loại bỏ doanh nghiệp khác cùng kinh doanh loại hàng hóa, dịch vụ đó.

Xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Theo quy định hiện hành, hành vi cạnh tranh không lành mạnh, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Hình thức xử lý chính bao gồm phạt cảnh cáo và phạt tiền. Nếu hành vi đó có gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì phải bồi thường thiệt hại.

Các hình thức xử phạt bổ sung bao gồm:

  • Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề;
  • Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm pháp luật về cạnh tranh;
  • Tịch thu Khoản lợi nhuận thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm.

Các hình thức buộc khắc phục hậu quả bao gồm:

  • Buộc cơ cấu lại doanh nghiệp lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền;
  • Loại bỏ điều Khoản vi phạm pháp luật ra khỏi hợp đồng, thỏa thuận hoặc giao dịch kinh doanh;
  • Chia, tách, bán lại một phần hoặc toàn bộ vốn góp, tài sản của doanh nghiệp hình thành sau tập trung kinh tế;
  • Chịu sự kiểm soát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ hoặc các điều kiện giao dịch khác trong hợp đồng của doanh nghiệp hình thành sau tập trung kinh tế;
  • Buộc cải chính công khai.