Chiết khấu là gì?

...

Chiết khấu (discount) là một thuật ngữ phổ biến trong kinh doanh nói về việc giảm giá của sản phẩm / dịch vụ theo một tỷ lệ phần trăm nhất định.

Chiết khấu
💡
Chiết khấu là việc chuyển các dòng tiền trong tương lai về giá trị hiện tại.

Chiết khấu là khoản giảm giá mà người bán áp dụng cho người mua nhằm thu hút khách hàng hay để khuyến khích người mua thanh toán sớm.

Chiết khấu là một nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn của ngân hàng thương mại, trong đó khách hàng chuyển nhượng quyền sở hữu những giấy tờ có giá chưa đến hạn thanh toán cho ngân hàng thương mại để nhận lấy một khoản tiền.

Chiết khấu (discount) là một thuật ngữ phổ biến trong kinh doanh nói về việc giảm giá của sản phẩm / dịch vụ theo một tỷ lệ phần trăm nhất định.

Chiết khấu trong phân tích tài chính

Trong phân tích tài chính, chiết khấu được hiểu là việc chuyển các dòng tiền trong tương lai về giá trị hiện tại.

Chiết khấu trong kinh doanh thương mại

Chiết khấu trong kinh doanh được hiểu là một khoản giảm giá. Đây có thể là chính sách mà người bán áp dụng cho người mua nhằm thu hút khách hàng hay để khuyến khích người mua thanh toán sớm.

Ngoài ra, chiết khấu cũng được hiểu là một loại tài sản tài chính được bán với giá thấp hơn so với giá trị thực của nó. Ví dụ trái phiếu chiết khấu là trái phiếu được bán (phát hành) với giá thấp hơn mệnh giá.

Chiết khấu trong lĩnh vực ngân hàng

Chiết khấu là một nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn của ngân hàng thương mại, trong đó khách hàng chuyển nhượng quyền sở hữu những giấy tờ có giá chưa đến hạn thanh toán cho ngân hàng thương mại để nhận lấy một khoản tiền. Khoản tiền đó sẽ bằng với giá trị của giấy tờ có giá khi đến hạn trừ đi lợi tức chiết khấu và hoa hồng phí.