Chuyển lỗ là gì?

...

Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) mà bị lỗ thì được quyền chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp theo.

Chuyển lỗ
💡
Chuyển lỗ là chính sách đảm bảo sự công bằng, hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và Nhà nước.

Doanh nghiệp chỉ thực hiện chuyển lỗ khi phát sinh số lãi trong kỳ.

Số lỗ được chuyển tối đa bằng số lãi kỳ hiện tại.

Số lỗ được chuyển tối đa bằng số lãi kỳ hiện tại.

Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) mà bị lỗ thì được quyền chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp theo.

Ý nghĩa chính sách chuyển lỗ

Chuyển lỗ là chính sách đảm bảo sự công bằng, hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và Nhà nước. Mỗi doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh không phải lúc nào cũng có lợi nhuận mà có thể bị lỗ. Các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh thua lỗ sẽ được Nhà nước bù đắp bằng cách giảm số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp khi có lãi.

Quy định này có ý nghĩa cho việc hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, giảm gánh nặng tài chính, tích lũy được nguồn vốn để tái đầu tư cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần điều tiết vĩ mô nền kinh tế.

Nguyên tắc chuyển lỗ

Doanh nghiệp chỉ thực hiện chuyển lỗ khi phát sinh số lãi trong kỳ.

Ví dụ: Công ty A có số liệu:

Năm 2020 Công ty lỗ 100 triệu

Năm 2021 Công ty tiếp tục lỗ 50 triệu

Như vậy, khi xác định thuế TNDN năm 2021 công ty không được chuyển lỗ năm 2021 công ty vẫn chưa có lãi.

Số lỗ được chuyển tối đa bằng số lãi của kỳ tính thuế hiện tại.

Ví dụ: Công ty A có số liệu:

Năm 2020 Công ty lỗ 100 triệu

Năm 2021 Công ty lãi 50 triệu

Như vậy, khi xác định thuế TNDN năm 2021 công ty A được chuyển lỗ tối đa 50 triệu của năm 2020. Nghĩa vụ thuế TNDN năm 2021 công ty phải nộp với thuế suất 20% là:

(50-50) x 20% = 0 đồng.

Số lỗ còn lại là 50 triệu đồng sẽ được chuyển “liên tục” sang kỳ tính thuế kế tiếp nếu công ty có phát sinh lãi. Tuy nhiên thời gian chuyển lỗ liên tục phải phù hợp với nguyên tắc thứ ba:

Thời gian chuyển lỗ liên tục tối đa trong vòng 5 năm.