Cổ phần ưu đãi là gì?

...

Cổ phần ưu đãi (preferred stock) là loại cổ phần cho phép người sở hữu chúng được hưởng một số quyền lợi vượt trội hơn so với cổ phần phổ thông.

Cổ phần ưu đãi
💡
Đi kèm với việc được hưởng một số quyền lợi vượt trội này, cổ đông ưu đãi cũng bị hạn chế một số quyền.

Các công ty cổ phần không bắt buộc phải có cổ phần ưu đãi.

Cổ phần ưu đãi được chia thành nhiều loại, dựa trên quyền lợi vượt trội mà nó mang lại. Trong đó có thể kể đến như: cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức và cổ phần ưu đãi hoàn lại.

Cổ phần ưu đãi (preferred stock) là loại cổ phần cho phép người sở hữu chúng - các cổ đông ưu đãi - được hưởng một số quyền lợi vượt trội hơn so với cổ phần phổ thông.

Đi kèm với việc được hưởng một số quyền lợi vượt trội này, cổ đông ưu đãi  cũng bị hạn chế một số quyền so với người sở hữu cổ phần phổ thông. Ví dụ cổ phần ưu đãi cổ tức cho phép người nắm giữ được hưởng mức cổ tức ổn định hơn so với cổ phần phổ thông. Tuy nhiên, cổ phần này lại không đi kèm quyền biểu quyết đối với các hoạt động của công ty.

Đặc điểm của cổ phần ưu đãi

Các công ty cổ phần không bắt buộc phải có cổ phần ưu đãi.

Cổ phần ưu đãi được chia thành nhiều loại, dựa trên quyền lợi vượt trội mà nó mang lại.

Cổ phần ưu đãi được coi là loại cổ phần đặc biệt trong công ty, tương ứng với các loại cổ phần đặc biệt này, cổ đông ưu đãi sẽ nhận được một số quyền nhất định trong quá trình quản lý, hoạt động của công ty cổ phần.

Để có những quyền lợi đặc biệt này, cổ đông ưu đãi buộc phải hy sinh một số quyền lợi khác.

Các loại cổ phần ưu đãi

Cổ phần ưu đãi biểu quyết

Cổ phần này cho phép người nắm giữ có nhiều quyền biểu quyết hơn so với cổ phần phổ thông. Số quyền biểu quyết cụ thể sẽ được quy định trong điều lệ công ty.

Theo quy định hiện hành, chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết.

Cổ phần ưu đãi cổ tức

Đây là loại cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần thường. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng, trong đó cổ tức cố định được chia không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty.

Trong trường hợp công ty bị giải thể hoặc phá sản, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền nhận phần cổ tức theo quy định, nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu tại công ty, sau khi công ty đã thanh toán hết các khoản nợ, cổ phần ưu đãi hoàn lại.

Tuy nhiên, đối với cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ đông không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Cổ phần ưu đãi hoàn lại

Loại cổ phần này cho phép người nắm giữ được hoàn lại phần vốn góp. Việc hoàn lại được thực hiện theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được thỏa thuận trước.

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại cũng bị mất một số quyền cơ bản như: quyền biểu quyết, quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.