Conglomerate là gì?

...

Conglomerate có thể hiểu là công ty hỗn hợp, là doanh nghiệp bao gồm một công ty mẹ và nhiều công ty con kinh doanh riêng lẻ trong các ngành khác nhau.

Conglomerate
💡
Conglomerate thường là kết quả của các hoạt động sáp nhập và thôn tính.

Tất cả các conglomerate đều là tập đoàn (corporations), nhưng không phải tất cả các tập đoàn đều là conglomerate.

Khác với các loại hình tập đoàn khác, conglomerate phải sở hữu các công ty con (có thể sở hữu toàn bộ hoặc một phần). Trong khi đó, tập đoàn có thể có hoặc không có công ty con.

Chaebol ở Hàn Quốc và keiretsu ở Nhật cũng là những conglomerate.

Conglomerate có thể hiểu là công ty hỗn hợp, là doanh nghiệp bao gồm một công ty mẹ và nhiều công ty con kinh doanh riêng lẻ trong các ngành khác nhau. Conglomerate thường là kết quả của các hoạt động sáp nhập và thôn tính.

Sự khác biệt giữa conglomerate và tập đoàn

Tất cả các conglomerate đều là tập đoàn (corporations), nhưng không phải tất cả các tập đoàn đều là conglomerate. Khác với các tập đoàn, conglomerate phải sở hữu các công ty con (có thể sở hữu toàn bộ hoặc một phần). Trong khi đó, tập đoàn có thể có hoặc không có công ty con.

Conglomerate trên thế giới

Berkshire Hathaway Inc. là một trong những conglomerate lớn nhất thế giới. Berkshire Hathaway sổ hữu cổ phần chi phối của hơn 50 công ty và cổ phần thiểu số trong hàng chục công ty khác. Tuy nhiên, Berkshire Hathaway hầu như không tác động vào hoạt động kinh doanh của những công ty này.

Chaebol ở Hàn Quốc

Chaebol của Hàn Quốc thường mang hình thức của một công ty mẹ, và có nhiều công ty con hoạt động để đáp ứng yêu cầu vật tư và dịch vụ của công ty mẹ. Chaebol cũng thường thuộc sở hữu và do đó đặt dưới quyền quản lý của một gia đình.

Keiretsu ở Nhật

Keiretsu gồm nhiều công ty thành viên xoay quanh một định chế tài chính, thường là một ngân hàng. Định chế tài chính vừa là cổ đông lớn của các công ty thành viên thuộc Tập đoàn, vừa đóng vai trò tài trợ vốn hoặc đảm bảo thanh khoản (liquidity) cho các công ty thành viên.