Đầu tư ESG là gì?

...

Đầu tư ESG là việc xem xét đánh giá, ra quyết định đầu tư dựa trên các yếu tố: môi trường - xã hội - quản trị công ty (ESG).

Đầu tư ESG
💡
ESG là viết tắt của 3 từ Environmental, Social and Governance Criteria - Tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị.

Đây là một bộ các tiêu chuẩn đánh giá hoạt động của một công ty mà các nhà đầu tư có ý thức xã hội sử dụng để sàng lọc các khoản đầu tư tiềm năng.

Các quỹ đầu tư có quan tâm đến các yếu tố ESG còn gọi là quỹ bền vững - Sustainable funds.

Đầu tư ESG là việc xem xét đánh giá, ra quyết định đầu tư có tham khảo các yếu tố: môi trường - xã hội - quản trị công ty (ESG).

Các quỹ đầu tư có quan tâm đến các yếu tố ESG còn gọi là quỹ bền vững - Sustainable funds.

Các tiêu chí ESG

ESG là viết tắt của 3 từ Environmental, Social and Governance Criteria - Tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị. Đây là một bộ các tiêu chuẩn đánh giá hoạt động của một công ty mà các nhà đầu tư có ý thức xã hội sử dụng để sàng lọc các khoản đầu tư tiềm năng.

Yếu tố môi trường - Environmental

Yếu tố môi trường có thể là các vấn đề toàn cầu như thay đổi thời tiết, băng tan, sự dâng lên của mực nước biển, cũng có thể là các vấn đề ở địa phương như nước thải, tiếng ồn (Ví dụ trường hợp công ty Vedan xả nước thải ra sông Thị Vải)

Yếu tố xã hội - Social

Tiêu chí xã hội xem xét các mối quan hệ cộng đồng của công ty.

Các yếu tố xã hội có sức ảnh hưởng đặc biệt lớn đến các công ty sản xuất đồ uống có cồn (rượu, bia), công ty thuốc lá, kiểm tra sản phẩm trên các loại vật nuôi, các công ty giết mổ động vật...

Yếu tố quản trị, quản lý - Governance Criteria

Việc quản trị, quản lý trong công ty được đo lường thông qua các chỉ số: công bằng cho phụ nữ trong công sở, quyền của người lao động, mức độ hài lòng trong công việc hoặc cung cấp các sản phẩm có hại cho cộng đồng như bom, mìn, chất độc màu da cam.