Điểm cơ bản là gì?

...

Điểm cơ bản(Basis points - BPS) là một đơn vị đo lường chung cho lãi suất và các chỉ số khác có biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm.

Điểm cơ bản
💡
Một điểm cơ bản tương đương 1/100 của 1%, hay 0,01% hoặc 0,0001.

Điểm cơ bản được sử dụng như một đơn vị đo lường mà sự biến động của tỷ số nhỏ hơn 1% để tránh sự mơ hồ và nhầm lẫn.

Điểm cơ bản(Basis points - BPS) là một đơn vị đo lường chung cho lãi suất và các chỉ số khác có biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm.

Một điểm cơ bản tương đương 1/100 của 1%, hay 0,01% hoặc 0,0001. Mối quan hệ giữa phần trăm thay đổi và điểm cơ bản có thể được tóm tắt như sau: 1% thay đổi = 100 điểm cơ bản và 0,01% = 1 điểm cơ bản.

Đặc điểm của điểm cơ bản

Điểm cơ bản được sử dụng như một đơn vị đo lường mà sự biến động của tỷ số nhỏ hơn 1% để tránh sự mơ hồ và nhầm lẫn. Ví dụ phổ biến nhất là lãi suất.

Ví dụ, nếu một báo cáo cho biết lãi suất đã tăng 1% từ mức 10%. Điều này có thể hiểu rằng mức tăng từ 10% lên 10,1% (1% của 10%), hoặc từ 10% lên 11% (1% cộng với 10%). Tuy nhiên, nếu báo cáo cho biết lãi suất đã tăng 100 điểm cơ bản từ mức 10%, lúc này người đọc có thể hiểu rằng lãi suất đã tăng 1% lên mức 11%.

Ứng dụng của điểm cơ bản

Điểm cơ bản được dùng để nói đến sự thay đổi trong lãi suất, các chỉ số, hay lợi nhuận từ một khoản đầu tư. Điểm cơ bản cũng được dùng để so sánh mức lãi suất trái phiếu hoặc lãi suất các ngân hàng đang áp dụng.

Ví dụ về điểm cơ bản

Trái phiếu A và B có lãi suất lần lượt là 9,85% và 9,35%, chênh lệch 0,5%, tương đương 50 điểm cơ bản.

Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất thêm 100 điểm cơ bản (100 BPS), báo hiệu mức tăng từ 10% lên 11%.

Lãi suất tại ngân hàng A đang cao hơn lãi suất liên ngân hàng 50 điểm cơ bản.