Dòng tiền là gì?

...

Dòng tiền là sự luân chuyển của tiền vào hoặc ra khỏi doanh nghiệp hoặc dự án. Dòng tiền được đo trong một khoảng thời gian xác định (thông thường trong một tháng, quý hoặc năm).

Dòng tiền
💡
Dòng tiền chỉ sự luân chuyển của tiền vào và ra khỏi doanh nghiệp.

Mục đích chính của doanh nghiệp là tạo ra được dòng tiền dương, tức là dòng tiền vào nhiều hơn dòng tiền ra.

Doanh nghiệp ghi nhận dòng tiền từ 3 hoạt động chính: hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính.
  • Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh là dòng tiền thu vào và chi ra liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như: thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, chi cho nhà cung cấp, chi lương nhân viên, chi trả lãi vay,…
  • Dòng tiền từ hoạt động đầu tư là dòng tiền phát sinh liên quan đến hoạt động đầu tư tài sản cố định, đầu tư bất động sản và đầu tư tài chính.
  • Dòng tiền từ hoạt động tài chính là dòng tiền phát sinh từ các hoạt động tạo ra sự thay đổi kết cấu và qui mô của vốn chủ sở hữu và vốn vay của doanh nghiệp.

Ví dụ về dòng tiền

  • Dòng tiền vào: Tiền thu từ bán hàng, phí dịch vụ, hoa hồng,…
  • Dòng tiền ra: Tiền chi mua nguyên vật liệu, chi trả lương nhân viên, chi trả lãi vay, tiền thuế TNDN,…

Câu hỏi thường gặp

Q: Dòng tiền khác gì với lợi nhuận?
Q: Startup có nên quan tâm đến dòng tiền?

Định nghĩa từ nguồn khác

Dòng tiền, dòng tiền mặt hay các khoản tiền mặt (cash flow) thường được dùng theo hai nghĩa.

Nghĩa rộng thường được dùng trong phân tích tài chính, đó là những thay đổi của tài khoản tiền mặt diễn ra trong thời kỳ kế toán. Bản kết toán dòng tiền mặt nằm trong báo cáo hàng năm của các công ty. Nó phân tích tất cả những thay đổi ảnh hưởng tới tiền mặt sử dụng trong kinh doanh, đầu tư và hoạt động tài chính. Ví dụ, lợi nhuận ròng thu được từ kinh doanh làm tăng dòng tiền mặt, việc mua một ngôi nhà làm giảm dòng tiền mặt, trong khi việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu làm tăng dòng tiền mặt. Khi lượng tiền mặt thu được lớn hơn lượng tiền mặt chi ra, người ta gọi đó là dòng tiền mặt dương, còn khi lượng tiền mặt thu được nhỏ hơn lượng tiền mặt chi ra, người ta gọi đó là dòng tiền mặt âm. Các công ty có tổng tài sản lớn hơn tổng các khoản nợ vẫn có thể bị phá sản vì họ không tạo ra đủ tiền mặt để đáp ứng các khoản nợ lưu động.
Theo nghĩa hẹp, thường dùng trong phân tích đầu tư, đó là lợi nhuận, hay thu nhập ròng, cộng với lượng tiền trích vào quỹ khấu hao. Đây chính là nguồn vốn nội bộ dàn hạn mà doanh nghiệp có thể sử dụng vào mục đích đầu tư. Người mua cổ phần quan tâm tới dòng tiền mặt từ kinh doanh vì nó ảnh hưởng tới khả năng thanh toán cổ tức của doanh nghiệp.

Tham khảo:

Định nghĩa về Dòng tiền, VietnamFinance.vn
Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân