FCFE là gì?

...

Dòng tiền tự do thuộc về chủ sở hữu - Free Cash Flow to the Equity - FCFE. Đây là dòng tiền trong kỳ thuộc sở hữu của các cổ đông sau khi đã tính đến chi tiêu vốn cho đầu tư tài sản và thanh toán nợ gốc.

FCFE
💡
Dòng tiền tự do của doanh nghiệp được chia thành dòng tiền tự do thuộc về chủ sở hữu (FCFE) và dòng tiền tự do thuộc về công ty (FCFF), bao gồm cả chủ nợ và chủ sở hữu.

FCFE được sử dụng trong phương pháp định giá dòng tiền DCF, giúp định giá doanh nghiệp dựa trên góc nhìn của nhà đầu tư đa số với mục đích mua và kiểm soát doanh nghiệp.

FCFE là viết tắt của Free Cash Flow to the Equity, còn được gọi là dòng tiền tự do thuộc về chủ sở hữu. Đây là dòng tiền trong kỳ thuộc sở hữu của các cổ đông sau khi đã tính đến chi tiêu vốn cho đầu tư tài sản và thanh toán nợ gốc.

Dòng tiền tự do của doanh nghiệp được chia thành dòng tiền tự do thuộc về chủ sở hữu (FCFE) và dòng tiền tự do thuộc về công ty (FCFF), bao gồm cả chủ nợ và chủ sở hữu.

Công thức tính FCFE

FCFE được tính như sau:

FCFE = Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh – Chi phí vốn + Các khoản đi vay mới – Các khoản thanh toán nợ gốc

FCFE và FCFF

FCFF là viết tắt của Free Cash Flow to the Firm - là dòng tiền tự do thuộc về công ty. FCFF phản ánh dòng tiền sau thuế tạo ra từ hoạt động của công ty để phân chia cho các chủ nợ và chủ sở hữu, không xem xét đến cơ cấu nguồn vốn.

Khác với FCFF, FCFE chỉ quan tâm đến dòng tiền thuần cuối cùng thuộc về các cổ đông, là chủ sở hữu của công ty.

Sử dụng FCFE trong định giá doanh nghiệp

FCFE được sử dụng trong phương pháp định giá dòng tiền DCF, giúp định giá doanh nghiệp dựa trên góc nhìn của nhà đầu tư với mục đích mua phần vốn chủ sở hữu trong doanh nghiệp. Theo đó, giá trị doanh nghiệp chính là giá trị của các dòng tiền thuần trong tương lai thuộc về chủ sở hữu. Do đó, khi sử dụng FCFE để định giá, giá trị của doanh nghiệp sẽ là “giá trị phần vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp” thuộc về các cổ đông.