FCFF là gì?

...

FCFF là dòng tiền được tạo ra từ hoạt động kinh doanh thuộc về các chủ nợ và chủ sở hữu sau khi trừ đi những khoản đầu tư cần thiết.

FCFF
💡
FCFF là viết tắt của Free Cash Flow to the Firm.

FCFF phản ánh dòng tiền sau thuế tạo ra từ hoạt động của công ty để phân chia cho các chủ nợ và chủ sở hữu, không xem xét đến cơ cấu nguồn vốn.

FCFF được sử dụng trong phương pháp định giá dòng tiền DCF. Đây là phương pháp định giá doanh nghiệp dựa trên góc nhìn của nhà đầu tư đa số với mục đích mua và kiểm soát doanh nghiệp. Giá trị doanh nghiệp chính là giá trị hiện tại của các dòng tiền thuần trong tương lai được tạo ra.

Dòng tiền tự do thuộc về doanh nghiệp - Free Cash Flow to the Firm viết tắt là FCFF. Đây là dòng tiền thuần được tạo ra từ hoạt động kinh doanh thuộc về các chủ nợ và chủ sở hữu sau khi trừ đi những khoản đầu tư cần thiết.

FCFF và FCFE

FCFF phản ánh dòng tiền sau thuế tạo ra từ hoạt động của công ty để phân chia cho các chủ nợ và chủ sở hữu, không xem xét đến cơ cấu nguồn vốn.

Khác với FCFF, FCFE chỉ quan tâm đến dòng tiền thuần cuối cùng thuộc về các cổ đông, là chủ sở hữu của công ty.

Cách tính FCFF

FCFF được tính theo một trong 2 cách sau:

Cách 1: Cộng các dòng tiền thu nhập của chủ nợ và chủ sở hữu doanh nghiệp:

FCFF = FCFE + Chi phí lãi vay x (1 – Thuế suất thuế TNDN) + Thanh toán nợ gốc – Vay nợ mới + Cổ tức ưu đãi

Cách 2: Sử dụng EBIT:

FCFF = EBIT x (1 – Thuế suất thuế TNDN) – Chi đầu tư mới vào TSCĐ + Khấu hao – Thay đổi Vốn lưu động.

Sử dụng FCFF trong định giá doanh nghiệp

FCFF được sử dụng trong phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền DCF. Đây là phương pháp định giá doanh nghiệp dựa trên góc nhìn của nhà đầu tư đa số với mục đích mua và kiểm soát doanh nghiệp. Giá trị doanh nghiệp chính là giá trị hiện tại của các dòng tiền thuần trong tương lai được tạo ra.

FCFF phản ánh dòng tiền sau thuế tạo ra từ hoạt động của công ty để phân chia cho các chủ nợ và chủ sở hữu, không xem xét đến cơ cấu nguồn vốn. Như vậy giá trị doanh nghiệp tính theo phương pháp này sẽ là giá trị doanh nghiệp tổng thể - bao gồm giá trị thuộc về các chủ sở hữu và các chủ nợ.

Đối với FCFF lãi suất chiết khấu thường được tính theo chi phí sử dụng vốn bình quân - WACC.