Giao dịch liên kết là gì?

...

Giao dịch liên kết là giao dịch kinh tế được thực hiện giữa “các bên có quan hệ liên kết”.

Giao dịch liên kết
💡
Các bên có quan hệ liên kết gồm: Các bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn vào doanh nghiệp; Các bên cùng có một tổ chức hoặc cá nhân tham gia góp vốn; Các doanh nghiệp được điều hành, kiểm soát bởi các cá nhân có mối quan hệ mật thiết trong cùng một gia đình.

Khái niệm “bên có quan hệ liên kết” không đồng nhất với khái niệm “bên liên quan”.

Giao dịch liên kết có thể là cơ sở cho hoạt động chuyển giá.

Giao dịch liên kết (Related transactions) là giao dịch kinh tế được thực hiện giữa “các bên có quan hệ liên kết”. Chúng bao gồm các giao dịch:

  • Mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng máy móc, thiết bị, hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
  • Vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác;
  • Mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận sử dụng chung nguồn lực như hợp lực, hợp tác khai thác sử dụng nhân lực;
  • Chia sẻ chi phí giữa các bên liên kết.

Các bên có quan hệ liên kết

Các bên có quan hệ liên kết gồm:

  • Các bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn vào doanh nghiệp;
  • Các bên cùng chịu sự điều hành, kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp bởi một tổ chức hoặc cá nhân;
  • Các bên cùng có một tổ chức hoặc cá nhân tham gia góp vốn;
  • Các doanh nghiệp được điều hành, kiểm soát bởi các cá nhân có mối quan hệ mật thiết trong cùng một gia đình.

Chuyển giá trong giao dịch liên kết

Chuyển giá là hoạt động diễn ra khi các bên có mối quan hệ liên kết với nhau thực hiện giao dịch mua, bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ. Xuất phát từ việc các chủ thể kinh tế có quyền tự do quyết định giá cả, giá mua bán giữa các đối tượng này có thể được chuyển dịch hay điều chỉnh theo hướng khác với giá thị trường thông thường, nhằm giúp nhóm liên kết đạt được mục tiêu nào đó.

Xét về khía cạnh thuế, thông qua việc tác động vào giá chuyển nhượng, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của nhóm công ty liên kết có thể được tối thiểu hóa.

Việc chuyển giá sẽ không xảy ra khi hai bên có liên kết, nhưng không phát sinh bất cứ giao dịch kinh tế nào với nhau. Ngược lại, khi doanh nghiệp có giao dịch liên kết thì sẽ tạo nên cơ sở cho hoạt động chuyển giá.