IRR là gì?

...

IRR là viết tắt của Internal Rate Of Return, còn được gọi là tỷ lệ hoàn vốn nội bộ. Đây là tỷ lệ lợi nhuận của doanh nghiệp, được sử dụng để lập ngân sách, đánh giá hiệu quả đầu tư kinh doanh.

IRR
💡
Hiểu theo cách khác, IRR chính là tỷ lệ chiết khấu mà tại đó, tổng giá trị hiện tại của các dòng tiền tương lai dự án (NPV) bằng với mức chi phí bỏ ra ban đầu.

IRR có giá trị càng cao đồng nghĩa với việc dự án có tiềm năng và doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư có thể cân nhắc thực hiện. Ngược lại, IRR thấp cho thấy dự án đó kém hấp dẫn và không nên theo đuổi.

Do bản chất của công thức, IRR không thể dễ dàng tính toán một cách trực tiếp. Do đó, IRR chỉ được tính thủ công thông qua phép thử và sai cho đến khi tìm ra giá trị thỏa điều kiện.

IRR là viết tắt của Internal Rate Of Return, còn được gọi là tỷ lệ hoàn vốn nội bộ. Đây là tỷ lệ lợi nhuận của doanh nghiệp, được sử dụng để lập ngân sách, đánh giá hiệu quả đầu tư kinh doanh.

Hiểu theo cách khác, IRR chính là tỷ lệ chiết khấu mà tại đó, tổng giá trị hiện tại của các dòng tiền tương lai dự án (NPV) bằng với mức chi phí bỏ ra ban đầu.

Ý nghĩa của chỉ số IRR

IRR đại diện cho khả năng sinh lời của dự án. IRR chỉ thay đổi khi yếu tố nội tại của dự án - tức là giá trị dòng tiền thuần của dự án có sự thay đổi.

IRR có giá trị càng cao đồng nghĩa với việc dự án có tiềm năng và doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư có thể cân nhắc thực hiện. Ngược lại, IRR thấp cho thấy dự án đó kém hấp dẫn và không nên theo đuổi.

Bên cạnh đó, nếu IRR lớn hơn tỷ lệ chiết khấu của dự án (trong công thức tính NPV) thì có thể khẳng định đó là dự án đầu tư đáng giá. Trường hợp ngược lại khi IRR nhỏ hơn giá trị chiết khấu của dự án thì khả năng thu hồi vốn của dự án kém, khó sinh lời. Vì vậy, doanh nghiệp và nhà đầu tư nên cân nhắc không bỏ vốn đầu tư.

Tính IRR

Từ khái niệm “IRR chính là tỷ lệ chiết khấu mà tại đó, tổng giá trị hiện tại của các dòng tiền tương lai dự án (NPV) bằng với mức chi phí bỏ ra ban đầu” ta có thể suy ra công thức tính IRR như sau:

Trong đó:

  • Ct: dòng tiền dự án tại thời điểm t
  • C0:Tổng chi phí đầu tư ban đầu
  • IRR: Tỷ suất hoàn vốn nội bộ
  • T: Thời gian thực hiện dự án.
  • NPV: Giá trị hiện tại ròng.

Lưu ý:

  1. Giá trị khoản đầu tư ban đầu (C0) luôn âm vì đó là chi phí ban đầu để thực hiện dự án. Mỗi dòng tiền tiếp theo sau đó có thể là dương hoặc âm, tùy thuộc tình hình doanh thu - chi phí theo từng năm của dự án.
  2. Do bản chất của công thức, IRR không thể dễ dàng tính toán một cách trực tiếp. Do đó, IRR chỉ được tính thủ công thông qua phép thử và sai cho đến khi tìm ra giá trị thỏa điều kiện. Tuy nhiên, nhà phân tích cũng có thể sử dụng hàm Excel để tính IRR, cụ thể như sau:

Tính IRR bằng Excel

Đầu tiên, nhập tất cả các dòng tiền Ct và C0 ở các kỳ t vào Excel.

Sau đó, tính IRR bằng hàm: "=IRR(values, [guess])"

Trong đó:

  • Values (bắt buộc): Một mảng gồm các ô có chứa những số liệu về dòng tiền dự án.
  • Guess (Tùy chọn): Một số mà bạn đoán là gần với kết quả của IRR, ví dụ Guess = 10%.
Ví dụ cách tính IRR bằng hàm Excel