Khoản phải trả là gì?

...

Khoản phải trả (còn được gọi là phải trả người bán) là số tiền mà doanh nghiệp nợ nhà cung cấp đối với hàng hóa hoặc dịch vụ được mua teo hình thức trả chậm.

Khoản phải trả
💡
Khoản phải trả được hình thành khi doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ từ nhà cung cấp dưới hình thức trả chậm.

Khoản phải trả còn được xem là một hình thức chiếm dụng vốn của doanh nghiệp đối với nhà cung cấp.

Phân tích vòng quay khoản phải trả cho biết doanh nghiệp đã sử dụng chính sách tín dụng của nhà cung cấp như thế nào.

Khoản phải trả (Accounts payable) còn được gọi là phải trả người bán), được hình thành khi doanh nghiệp mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ các nhà cung cấp bằng hình thức trả chậm.

Các khoản phải trả dự kiến ​​sẽ được thanh toán hết trong thời hạn một năm hoặc trong một chu kỳ kinh doanh (tùy theo thời hạn nào ngắn hơn). Các khoản phải trải được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp trong mục nợ ngắn hạn.

Đặc điểm của các khoản phải trả

Khoản phải trả là một hình thức chiếm dụng vốn của doanh nghiệp.

Các khoản phải trả được ghi nhận như một khoản nợ của doanh nghiệp nhưng không phát sinh lãi vay.

Khoản phải trả được ghi nhận cùng với chi phí mua hàng của doanh nghiệp. Tuy nhiên việc này không làm ảnh hưởng đến dòng tiền vì trên thực tế doanh nghiệp vẫn chưa trả tiền cho nhà cung cấp.

Khoản phải trả và khoản phải thu

Các khoản phải thu thể hiện số tiền mà doanh nghiệp cho khách hàng nợ và được ghi nhận như tài sản. Ngược lại, các khoản phải trả lại là số tiền mà doanh nghiệp nợ người khác, và được ghi nhận như một khoản nợ.

Trong quan hệ kinh doanh, khoản phải trả của doanh nghiệp này có thể là khoản phải thu của doanh nghiệp khác. Ví dụ doanh nghiệp A bán hàng hóa cho doanh nghiệp B bằng hình thức trả chậm. Khi đó ở doanh nghiệp A sẽ phát sinh khoản phải thu, đồng thời phía doanh nghiệp B cũng hình thành nên khoản phải trả.

Phân tích vòng quay khoản phải trả

Chỉ số vòng quay khoản phải trả là một thước đo khả năng thanh toán ngắn hạn, được sử dụng để xác định tốc độ doanh nghiệp thanh toán cho các nhà cung cấp. Chỉ số này thể hiện số lần doanh nghiệp trả hết các khoản phải trả trong một khoản thời gian nhất định, thường là một năm.

Các nhà phân tích dựa vào chỉ số này để biết doanh nghiệp đã sử dụng chính sách tín dụng của nhà cung cấp như thế nào. Chỉ số vòng quay các khoản phải trả quá thấp có thể ảnh hưởng không tốt đến uy tín của doanh nghiệp đối với các nhà cung cấp.

Câu hỏi thường gặp

Q: Các khoản phải trả có phải là chi phí kinh doanh không?

A: Khoản phải trả không phải là chi phí kinh doanh. Khoản phải trả thường bị nhầm lẫn với các khoản chi phí phát sinh từ hoạt động mua hàng của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế các khoản phải trả không phải là chi phí của doanh nghiệp. Các khoản phải trả được ghi nhận như một khoản nợ phát sinh từ chi phí mua hàng của doanh nghiệp nhưng chưa được thanh toán.

Khoản phải trả được thể hiện trên bảng cân đối kế toán, trong khi chi phí được ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.