Lãi suất phi rủi ro là gì?

...

Lãi suất phi rủi ro (Risk-Free Rate) là lãi suất lý thuyết của một khoản đầu tư không có rủi ro.

Lãi suất phi rủi ro
💡
Về mặt kỹ thuật, lãi suất phi rủi ro hoàn toàn chỉ nằm trên lý thuyết, vì ngay cả với khoản đầu tư an toàn nhất đều tồn tại rủi ro, dù tỷ lệ rất nhỏ.

Lãi suất phi rủi ro trên thực tế được sử dụng là lãi suất của những khoản đầu tư có tính rủi ro cực kỳ thấp, gần như bằng không.

Lãi suất phi rủi ro (Risk-Free Rate) là lãi suất lý thuyết của một khoản đầu tư không có rủi ro.

Về mặt kỹ thuật, lãi suất phi rủi ro hoàn toàn chỉ nằm trên lý thuyết, vì ngay cả với khoản đầu tư an toàn nhất đều tồn tại rủi ro, dù tỷ lệ rất nhỏ. Do đó, lãi suất phi rủi ro trên thực tế được sử dụng là lãi suất của những khoản đầu tư có tính rủi ro cực kỳ thấp, gần như bằng không.

Với tiêu chí này, trái phiếu chính phủ sẽ là lựa chọn phù hợp nhất để tính lãi suất phi rủi ro. Vì khả năng một chính phủ bị vỡ nợ hầu như rất thấp.

Lãi suất phi rủi ro thực và lãi suất phi rủi ro danh nghĩa

Lãi suất phi rủi ro thực (real risk-free rate hay real risk-free interest rate) là tỷ lệ lãi suất của tài sản phi rủi ro với giả định không có lạm phát.

Lãi suất phi rủi ro danh nghĩa (nominal risk-free rate hay nominal risk-free interest rate) được xác định bởi tỷ lệ lãi suất phi rủi ro thực có tính đến yếu tố lạm phát.

Phần bù rủi ro

Phần bù rủi ro (Risk premium) là phần chênh lệch giữa tỷ lệ lợi tức yêu cầu trên một khoản đầu tư thông thường, so với lãi suất phi rủi ro.

Đây là một hình thức bù đắp cho việc nắm giữ các tài sản có tính rủi ro cao hơn, còn được miêu tả bằng câu “High risk, high return”. Nhà đầu tư chỉ chấp nhận các khoản đầu tư rủi ro hơn với điều kiện họ sẽ nhận được một tỷ suất sinh lợi vượt trội hơn.