Lợi thế thương mại là gì?

...

Lợi thế thương mại được ghi nhận khi một doanh nghiệp mua lại một doanh nghiệp khác với giá mua cao hơn giá trị tài sản thuần của doanh nghiệp bị mua.

Lợi thế thương mại
💡
Trong thương vụ M&A, những doanh nghiệp đi thâu tóm thường sẵn sàng chi trả nhiều hơn giá trị tài sản ròng của doanh nghiệp mục tiêu.

Lợi thế thương mại được tính bằng cách lấy giá mua của một công ty và trừ đi phần chênh lệch giữa giá trị thị trường hợp lý của tài sản và nợ phải trả.

Lợi thế thương mại được ghi nhận trong mục tài sản dài hạn khác trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp.

Lợi thế thương mại (Goodwill) là một loại tài sản vô hình có liên quan tới các thương vụ M&A giữa các doanh nghiệp. Cụ thể, lợi thế thương mại được ghi nhận khi một doanh nghiệp mua lại một doanh nghiệp khác với giá mua cao hơn giá trị tài sản thuần của doanh nghiệp bị mua.

Lợi thế thương mại được ghi nhận trong mục tài sản dài hạn khác trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp.

Vì sao có lợi thế thương mại?

Trong thương vụ M&A, những doanh nghiệp đi thâu tóm thường sẵn sàng chi trả nhiều hơn giá trị tài sản ròng của doanh nghiệp mục tiêu. Vì doanh nghiệp đó có thể có các “tài sản” không được báo cáo trên bảng cân đối kế toán. Ví dụ: uy tín, danh tiếng của doanh nghiệp hay niềm tin của khách hàng.

Ngoài ra, doanh nghiệp mục tiêu có thể có các công trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới nằm ngoài bảng cân đối kế toán do các chuẩn mực kế toán hiện hành.

Cách tính lợi thế thương mại

Quy trình tính toán lợi thế thương mại về lý thuyết khá đơn giản nhưng lại rất phức tạp trong thực tế. Lợi thế thương mại được xác định theo một công thức đơn giản, lấy giá mua của công ty mục tiêu trừ đi giá trị thị trường hợp lý ròng của các tài sản và nợ phải trả có thể xác định được.

Lợi thế thương mại = P - (A+L)

Trong đó:

  • P: là giá mua của công ty mục tiêu;
  • A:  là giá trị thị trường hợp lý của tài sản;
  • L: là giá trị thị trường hợp lý của các khoản nợ.

Lợi thế thương mại có thể có giá trị dương hoặc âm. Nếu giá trị thương mại âm nghĩa là bên mua đã mua được công ty mục tiêu với giá hời.