Lương net/gross là gì?

...

Lương net và lương gross là hai thuật ngữ được dùng để chỉ khoản tiền lương người lao động được nhận.

Lương net/gross
💡
Lương net và lương gross là hai thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong quan hệ lao động.

Lương gross là tổng tiền lương người lao động được trả vào mỗi kỳ trả lương.

Lương net là tiền lương thực nhận của người lao động vào mỗi kỳ trả lương.

Lương net và lương gross là hai thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong quan hệ lao động, dùng để chỉ khoản tiền lương người lao động được nhận.

Lương gross là tổng thu nhập mỗi tháng người lao động nhận được gồm cả lương cơ bản và các khoản trợ cấp, phụ cấp, hoa hồng… trong đó có cả các khoản đóng bảo hiểm và thuế thu nhập cá nhân.

Lương net là tiền lương thực nhận mà người lao động được công ty trả hàng tháng sau khi đã trừ hết các loại khoản chi phí bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân.

Cách tính lương net từ lương gross

Nếu người lao động nhận lương gross thì tiền lương thực nhận (lương net) sẽ được tính như sau:

Lương net = Lương gross - (BHXH + BHYT + BHTN) - Thuế TNCN (nếu có)

Trong đó:

 • BHXH: tiền đóng vào quỹ Bảo hiểm xã hội (8%);
 • BHYT: tiền đóng vào quỹ Bảo hiểm y tế (1,5%);
 • BHTN: tiền đóng Bảo hiểm thất nghiệp (1%);
 • Thuế TNCN: Thuế thu nhập cá nhân.
Thuế TNCN = Thu nhập tính thuế TNCN x Thuế suất thuế TNCN

Trong đó:

 • Thu nhập tính thuế TNCN = Thu nhập chịu thuế TNCN - Các khoản giảm trừ;
 • Thuế suất thuế TNCN được tính theo phương pháp tính thuế lũy tiến từng phần cụ thể như sau:

Ví dụ về tính lương net từ lương gross

Anh A làm nhân viên cho công ty X với mức lương gross là 15 triệu đồng/tháng. Như vậy, lương net của A sẽ được tính như sau:

Lương net của anh A = Lương gross - các khoản đóng bảo hiểm - thuế TNCN (nếu có)

= 15 triệu đồng - các khoản đóng bảo hiểm - thuế TNCN (nếu có)

Trong đó:

Các khoản đóng bảo hiểm

 • Bảo hiểm xã hội = 15 triệu đồng x 8% = 1,2 triệu đồng.
 • Bảo hiểm thất nghiệp = 15 triệu đồng x 1% = 150.000 đồng.
 • Bảo hiểm y tế = 15 triệu đồng x 1,5% = 225.000 đồng.

Tổng số tiền anh A phải trích để đóng các loại bảo hiểm bắt buộc/tháng là = 1,2 triệu đồng + 225.000 đồng + 150.000 đồng= 1,575 triệu đồng.

Thuế TNCN (nếu có)

Thuế TNCN = (Tổng thu nhập -  Các khoản được miễn - Các khoản giảm trừ) x Thuế suất thuế TNCN

Trong đó, người lao động được giảm trừ gia cảnh đối với chính bản thân là 11 triệu đồng/tháng, với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Nếu A có không có người phụ thuộc, thuế TNCN trong tháng của anh A được tạm tính như sau:

Thu nhập chịu thuế của anh A = 15 triệu đồng.

 • Anh A được giảm trừ:
 • Giảm trừ gia cảnh với chính bản thân: 11 triệu đồng
 • Các khoản bảo hiểm bắt buộc: 1,575 triệu đồng

Thu nhập tính thuế của anh A = 15 triệu đồng - 11 triệu đồng - 1,575 triệu đồng = 2,425 triệu đồng

Nếu anh A ký hợp đồng lao động trên 03 tháng thì thuế thu nhập cá nhân của anh A được tính theo biểu lũy tiến từng phần. Thu nhập tính thuế của anh A là 2,455 triệu đồng thì thuộc bậc 1 với thuế suất là 5%.

Theo đó, tiền thuế TNCN anh A phải đóng = 2,425 triệu đồng x 5% = 121.250 đồng.

Như vậy, lương net của anh A mỗi tháng là:

15 triệu đồng - 1,575 triệu đồng - 121.250 đồng = 13.303.750 triệu đồng.