Lưu ký chứng khoán là gì?

...

Lưu ký chứng khoán (Securities Depository) là việc nhận ký gửi, bảo quản, chuyển giao chứng khoán cho khách hàng, giúp khách hàng thực hiện các quyền liên quan đến chứng khoán lưu ký.

Lưu ký chứng khoán
💡
Lưu ký chứng khoán là một trong những điều kiện để thực hiện niêm yết, đưa chứng khoán vào giao dịch tập trung.

Chứng khoán sau khi lưu ký sẽ tồn tại dưới dạng những dữ liệu điện tử, ghi nhận vào tài khoản đầu tư chứng khoán của người sở hữu.

Nhà đầu tư mua - bán chứng khoán đã lưu ký sẽ thực hiện giao dịch thông qua Sở giao dịch chứng khoán, mua bán trực tiếp trên sàn.

Lưu ký chứng khoán (Securities Depository) là việc nhận ký gửi, bảo quản, chuyển giao chứng khoán cho khách hàng, giúp khách hàng thực hiện các quyền liên quan đến chứng khoán lưu ký.

Theo quy định của Luật chứng khoán, chứng khoán của công ty đại chúng (bao gồm chứng khoán của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán và chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết) phải được lưu ký tập trung tại trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) trước khi thực hiện giao dịch.

Giao dịch chứng khoán đã lưu ký

Chứng khoán sau khi lưu ký sẽ tồn tại dưới dạng những dữ liệu điện tử, ghi nhận vào tài khoản đầu tư chứng khoán của người sở hữu được mở tại thành viên lưu ký - thường là các công ty chứng khoán.

Nhà đầu tư mua - bán chứng khoán đã lưu ký sẽ thực hiện giao dịch thông qua Sở giao dịch chứng khoán, mua bán trực tiếp trên sàn.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, nhà đầu tư nếu muốn giao dịch sẽ phải thực hiện trực tiếp với bộ phận quản lý cổ đông của tổ chức phát hành.

Lưu ký và niêm yết chứng khoán

Lưu ký và niêm yết là hai khái niệm khác nhau. Lưu ký chứng khoán là việc ký gửi, bảo quản chứng khoán tại trung tâm lưu ký. Niêm yết chứng khoán là việc đưa chứng khoán đó lên giao dịch tập trung tại một sàn giao dịch.

Lưu ký chứng khoán là một trong những điều kiện để thực hiện niêm yết, đưa chứng khoán vào giao dịch tập trung.

Mục đích của việc lưu ký chứng khoán

Lưu ký là điều kiện cần để chứng khoán có thể giao dịch trên thị trường thông qua Sở giao dịch.

Việc lưu ký giúp tiết kiệm chi phí in ấn các chứng chỉ chứng khoán, chi phí bảo quản, cất trữ.

Giảm tình trạng các chứng chỉ chứng khoán bị hư hỏng, thất lạc hoặc mất cắp.

Đảm bảo các giao dịch chứng khoán được diễn ra nhanh chóng, tăng tính thanh khoản, gia tăng vòng quay vốn trên thị trường.

Giảm rủi ro hoạt động của thị trường. Nâng cao uy tín, an toàn cho các bên tham gia.