Nợ xấu là gì?

...

Nợ xấu được hiểu là các khoản nợ khó đòi do người vay không thể thanh toán khi đến hạn.

Nợ xấu
💡
Theo đánh giá trên hệ thống CIC, nợ của khách hàng được chia thành năm nhóm chính.

Khoản vay được tính là “nợ xấu” nếu thuộc các nhóm 3, 4, 5 và có số ngày quá hạn thanh toán từ 90 ngày trở lên.

Người vay phát sinh nợ xấu, nhất là các nhóm nợ 3, 4, 5 rất khó để tiếp tục vay vốn tại các ngân hàng hoăc tổ chức tín dụng khác.

Nợ xấu (Non-performing Loan hay Bad Debt) được hiểu là các khoản nợ khó đòi do người vay không thể thanh toán khi đến hạn.

Phân loại nhóm nợ

Theo đánh giá trên hệ thống CIC (trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam) nợ của khách hàng được chia thành năm mức như sau:

Nhóm 1 - nợ đủ tiêu chuẩn: bao gồm 03 loại khác nhau, trong đó phổ biến và điển hình nhất là nợ trong hạn và nợ quá hạn dưới 10 ngày được đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi đúng hạn;

Nhóm 2 - nợ cần chú ý: bao gồm 03 loại khác nhau, trong đó phổ biến và điển hình nhất là nợ quá hạn từ 10 - 90 ngày và nợ đã được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu;

Nhóm 3 - nợ dưới tiêu chuẩn: bao gồm 05 loại khác nhau, trong đó phổ biến và điển hình nhất là nợ quá hạn từ 91 - 180 ngày và nợ đã được gia hạn lần đầu;

Nhóm 4 - nợ nghi ngờ: bao gồm 06 loại khác nhau, trong đó phổ biến và điển hình nhất là nợ quá hạn từ 181 - 360 ngày và nợ đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai;

Nhóm 5 - nợ có khả năng mất vốn: bao gồm 08 loại khác nhau, trong đó phổ biến và điển hình nhất là nợ quá hạn trên 360 ngày và nợ đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên.

Khoản vay được tính là “nợ xấu” nếu thuộc các nhóm 3, 4, 5 và có số ngày quá hạn thanh toán từ 90 ngày trở lên.

Ảnh hưởng của nợ xấu

Tất cả các thông tin về người vay có nợ xấu, bao gồm các khoản vay trong quá khứ, khoản nợ hiện tại, thời gian quá hạn, thông tin cá nhân, nơi vay vốn sẽ được lưu lại trên trung tâm CIC. Do đó, người vay phát sinh nợ xấu, nhất là các nhóm nợ 3, 4, 5 rất khó để tiếp tục vay vốn tại các ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng khác.