Phá sản là gì?

...

Phá sản là tình trạng khi doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính và không còn khả năng thanh toán các khoản nợ khi chủ nợ có yêu cầu. Khi đó, tòa án hay một cơ quan tài phán có thẩm quyền (thường là Tòa án) sẽ tuyên bố doanh nghiệp đó bị phá sản.

Phá sản
💡
Phá sản là tình trạng khi doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính và không còn khả năng thanh toán các khoản nợ khi chủ nợ có yêu cầu.

Người có quyền nộp đơn yêu cầu phá sản có thể là chủ nợ, chủ doanh nghiệp, người lao động hay các cổ đông của doanh nghiệp đó.

Tài sản, tiền vốn của doanh nghiệp có thể được mang bán đấu giá để thanh toán nợ.

Theo pháp luật hiện hành: "Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản."

Trong đó, doanh nghiệp mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.

Việc không thực hiện nghĩa vụ thanh toán bao gồm hai trường hợp: không có tài sản để thanh toán các khoản nợ; hoặc có tài sản nhưng không thanh toán các khoản nợ.

Ai có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản?

  • Chủ nợ.
  • Người lao động, công đoàn cơ sở.
  • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã.
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.
  • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng.
  • Thành viên hợp tác xã hoặc người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã.

Định nghĩa từ nguồn khác:

Về mặt pháp lý, khái niệm "phá sản" có thể được hiểu theo hai khía cạnh sau đây:

Một là, phá sản là tình trạng một tổ chức kinh doanh bị mất khả năng thanh toán và bị cơ quan nhà nước (thông thường là tòa án) ra quyết định tuyên bố phá sản. Hậu quả của quyết định này là sự chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp.

Hai là, phá sản là thủ tục pháp lý liên quan đến một tổ chức kinh doanh để giải quyết tình trạng mất khả năng thanh toán của tổ chức đó. Thủ tục pháp lý này được quy định bởi Luật phá sản và pháp luật có liên quan, được tiến hành từ khi có dấu hiệu tổ chức kinh doanh đó lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán và quá trình giải quyết tình trạng mất khả năng thanh toán được thực hiện có thể đưa đến những hệ quả khác nhau là phục hồi tổ chức kinh doanh hoặc thanh lý tài sản và chấm dứt hoạt động của tổ chức kinh doanh.

Ts. Dương Kim Thế Nguyên - Khái niệm phá sản, thủ tục phá sản và những liên hệ đến Luật Phá sản năm 2014 - Tạp chí Nghiên cứu lập pháp