Phần bù rủi ro là gì?

...

Phần bù rủi ro (Risk premium) là phần chênh lệch giữa tỷ lệ lợi tức yêu cầu trên một khoản đầu tư thông thường, so với tỷ lệ lợi tức của một khoản đầu tư phi rủi ro.

Phần bù rủi ro
💡
Phần bù rủi ro là một hình thức bù đắp cho việc nắm giữ các tài sản có tính rủi ro cao hơn.

Phần bù rủi ro thể hiện mối quan hệ giữa rủi ro và lợi tức kỳ vọng, với rủi ro càng cao, lợi tức mà nhà đầu tư kỳ vọng nhận được cũng càng cao.

Phần bù rủi ro sẽ khác nhau với các nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro khác nhau. Với những nhà đầu tư e ngại rủi ro sẽ có khuynh hướng yêu cầu tỷ suất lợi nhuận cao hơn so với các nhà đầu tư ưa mạo hiểm.

Phần bù rủi ro (Risk premium) là phần chênh lệch giữa tỷ lệ lợi tức yêu cầu trên một khoản đầu tư thông thường, so với tỷ lệ lợi tức của một khoản đầu tư phi rủi ro.

Ý nghĩa

Đây là một hình thức bù đắp cho việc nắm giữ các tài sản có tính rủi ro cao hơn, còn được miêu tả bằng câu “High risk, high return”. Nhà đầu tư chỉ chấp nhận các khoản đầu tư rủi ro hơn nếu họ nhận được một tỷ suất sinh lợi cao hơn tương ứng.

Ví dụ bạn sẽ lựa chọn mua trái phiếu doanh nghiệp hay trái phiếu chính phủ với cùng mức lãi suất 7%/ năm, đáo hạn sau 1 năm.

Cách tính

Phần bù rủi ro được tính bằng cách lấy chênh lệch giữa tỷ lệ lợi tức yêu cầu trên một khoản đầu tư thông thường, so với tỷ lệ lợi tức của một khoản đầu tư phi rủi ro.

Phần bù rủi ro = Tỷ lệ lợi tức nhà đầu tư yêu cầu - Tỷ lệ lợi tức phi rủi ro

Trong đó:

  • Tỷ lệ lợi tức nhà đầu tư yêu cầu là tỷ lệ lợi tức mà nhà đầu tư kỳ vọng sẽ đạt được khi đầu tư.
  • Tỷ lệ lợi tức phi rủi ro là tỷ lệ lợi tức của một khoản đầu tư có rủi ro thấp gần như bằng không, thường là lãi suất của trái phiếu chính phủ hoặc lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại các ngân hàng.

Đặc điểm

Phần bù rủi ro thể hiện mối quan hệ giữa rủi ro và lợi tức kỳ vọng, với rủi ro càng cao, lợi tức mà nhà đầu tư kỳ vọng nhận được cũng càng cao.

Phần bù rủi ro sẽ khác nhau với các nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro khác nhau. Với những nhà đầu tư e ngại rủi ro sẽ có khuynh hướng yêu cầu tỷ suất lợi nhuận cao hơn so với các nhà đầu tư ưa mạo hiểm.

Thông thường, lợi tức trái phiếu chính phủ sẽ là công cụ được sử dụng để làm tỷ lệ lợi tức phi rủi ro vì tính an toàn của nó.