Rủi ro phi hệ thống là gì?

...

Rủi ro phi hệ thống (Unsystematic Risk) là loại rủi ro chỉ tác động đến đơn lẻ một công ty hoặc một nhóm nhỏ các công ty. Loại rủi ro này do các yếu tố nội tại của công ty gây ra và nó có thể kiểm soát được.

Rủi ro phi hệ thống
💡
Rủi ro phi hệ thống là loại rủi ro chỉ tác động đến đơn lẻ lênh một công ty hoặc một nhóm nhỏ các công ty.

Loại rủi ro này bắt nguồn các yếu tố nội tại của công ty và nó có thể kiểm soát được.

Rủi ro phi hệ thống là loại rủi ro chỉ tác động đơn lẻ lên một hoặc một nhóm nhỏ các công ty. Loại rủi ro này do các yếu tố nội tại của công ty gây ra và nó có thể kiểm soát được.

Rủi ro phi hệ thống được phân thành ba loại chính:

Rủi ro kinh doanh. Là rủi ro do sự thay đổi bất lợi về tình hình kinh doanh ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của công ty. Các thay đổi này có thể xuất phát từ bên ngoài hoặc bên trong. Các yếu tố bên ngoài có thể là môi trường kinh doanh, chu kỳ kinh doanh. Ví dụ thay đổi mức thuế nhập khẩu hàng hóa là nguyên liệu sản xuất chính dẫn đến gia tăng chi phí sản xuất.

Rủi ro tài chính. Công ty thường sử dụng đòn bẩy tài chính hoặc khoản vay để tài trợ cho hoạt động của mình. Trong trường hợp không thể tạo ra đủ thu nhập để chi trả các khoản vay và các chi phí liên quan, công ty sẽ gặp tình trạng rủi ro tài chính. Càng thực hiện nhiều nghĩa vụ liên quan đến khoản vay thì rủi ro càng cao. Việc không đáp ứng các cam kết liên quan đến đòn bẩy hoặc khoản vay có thể khiến bất kỳ doanh nghiệp nào gặp rắc rối, cũng có thể dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Rủi ro quản lý. Là rủi ro do tác động của các quyết định từ lãnh đạo công ty.

Rủi ro phi hệ thống và rủi ro hệ thống khác nhau như thế nào?

Rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống có những điểm khác biệt như:

  • Rủi ro hệ thống là rủi ro xảy ra ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường hoặc phân khúc thị trường. Rủi ro phi hệ thống là rủi ro liên quan đến một ngành hoặc doanh nghiệp cụ thể.
  • Rủi ro hệ thống không thể kiểm soát được trong khi rủi ro phi hệ thống có thể kiểm soát được.
  • Rủi ro hệ thống xảy ra do tác động của các yếu tố vĩ mô như khủng hoảng kinh tế. Trái lại, rủi ro phi hệ thống phát sinh do các yếu tố nội tại của doanh nghiệp.
  • Rủi ro hệ thống không thể được loại bỏ nhưng có thể làm giảm thiểu thiệt hại thông qua một số chiến lược phân bổ tài sản. Rủi ro phi hệ thống có thể được loại bỏ thông qua đa dạng hóa danh mục đầu tư.
Rủi ro hệ thống
Rủi ro hệ thống (Systematic risk) là loại rủi ro xảy ra do các yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của cá nhân hay doanh nghiệp, có sức ảnh hưởng rộng đến toàn bộ thị trường.