Rủi ro tái đầu tư là gì?

...

Rủi ro tái đầu tư (Reinvestment Risk) là việc nhà đầu tư không thể tái đầu tư các dòng tiền từ lợi nhuận với mức tỷ suất sinh lời cũ.

Rủi ro tái đầu tư
💡
Rủi ro tái đầu tư cũng là một hình thức của rủi ro lãi suất.

Rủi ro lãi suất sẽ bao gồm hai thành phần đối lập, đó là: Rủi ro về giá và Rủi ro tái đầu tư. Cả hai rủi ro này đều hoạt động theo hai hướng trái ngược nhau.

Rủi ro giá và rủi ro tái đầu tư diễn ra trái ngược nhau. Nếu lãi suất tăng, trái phiếu - khoản đầu tư sẽ bị giảm giá, thì rủi ro tái đầu tư sẽ không xuất hiện, tức nhà đầu tư sẽ kiếm thêm được thu nhập trên số tiền tái đầu tư.

Rủi ro tái đầu tư là gì?

Rủi ro tái đầu tư (Reinvestment Risk) là việc nhà đầu tư không thể tái đầu tư các dòng tiền từ lợi nhuận với mức tỷ suất sinh lời cũ.

Rủi ro tái đầu tư cũng là một hình thức của rủi ro lãi suất.

Ví dụ về rủi ro tái đầu tư

Ví dụ một nhà đầu tư đnag nắm giữ một trái phiếu với lãi suất 5%/năm. Nhà đầu tư sẽ nhận được khoản trái tức định kỳ mỗi năm là 5.000 đồng trên mỗi trái phiếu. Giả sử lãi suất không thay đổi. Nhà đầu tư sẽ đem các khoản trái tức này tái đầu tư với mức lãi suất 5% để tiếp tục sinh lời.

Tuy nhiên, nếu lúc này lãi suất thị trường giảm xuống 4%. Nhà đầu tư sẽ phải tái đầu tư với mức lãi suất hiện tại là 4% thay vì 5% như trước. Lúc này rủi ro tái đầu tư sẽ xuất hiện, khiến nhà đầu tư kiếm được ít lợi nhuận hơn từ việc tái đầu tư dòng tiền từ trái tức.

Rủi ra tái đầu tư và rủi ro lãi suất

Rủi ro tái đầu tư là một hình thức của rủi ro lãi suất. Theo đó rủi ro lãi suất sẽ bao gồm hai thành phần đối lập, đó là: Rủi ro về giá và Rủi ro tái đầu tư. Cả hai rủi ro này đều hoạt động theo hai hướng trái ngược nhau.

  • Rủi ro về giá có liên quan đến những thay đổi về giá của một chứng khoán do sự thay đổi của lãi suất.
  • Rủi ro tái đầu tư gắn liền với việc tái đầu tư các dòng tiền thu từ lãi. Khi lãi suất giảm, nhà đầu tư sẽ kiếm được ít lợi nhuận hơn từ việc tái đầu tư các khoản tiền từ lãi.

Rủi ro giá và rủi ro tái đầu tư diễn ra trái ngược nhau. Nếu lãi suất tăng, trái phiếu - khoản đầu tư sẽ bị giảm giá, thì rủi ro tái đầu tư sẽ không xuất hiện, tức nhà đầu tư sẽ kiếm thêm được thu nhập trên số tiền tái đầu tư.