Tài sản cố định là gì?

...

Tài sản cố định là những tài sản phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh, có giá trị lớn và tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất.

Tài sản cố định
💡
Tài sản cố định là những tài sản thỏa mãn đồng thời ba điều kiện: Có giá trị lớn, thời gian sử dụng dài, trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào quá trình sản xuất.

Tài sản cố định bao gồm: Tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình.

Tài sản cố định phải được trích khấu hao để tính vào giá trị hao mòn khi tài sản được sử dụng.

Tài sản cố định là gì?

Tài sản cố định là những tài sản phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh, có giá trị lớn và tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất.

Theo quy định hiện hành, các tài sản có giá trị từ 30 triệu đồng và thời gian sử dụng trên một năm đủ điều kiện là tài sản cố định.

Tài sản cố định có đặc điểm:

Tài sản cố định tham gia nhiều quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Giá trị tài sản cố định được luân chuyển dần từng phần vào giá trị sản phẩm trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Tài sản cố định không thay đổi hình thái biểu hiện ban đầu cho đến khi bị hư hỏng hoàn toàn. Tuy nhiên, năng lực sản xuất của tài sản cố định bị giảm đi do hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình. Trong đó:

  • Hao mòn hữu hình: là sự hao mòn về mặt vật chất, về giá trị sử dụng và giá trị của tài sản cố định trong quá trình sử dụng. Nguyên nhân của hao mòn hữu hình trước hết là do thời gian, cường độ sử dụng tài sản cố định; việc chấp hành quy trình trong sử dụng và bảo dưỡng, sửa chữa tài sản cố định…
  • Hao mòn vô hình: là sự giảm sút thuần túy về giá trị của tài sản cố định, biểu hiện ở sự giảm sút giá trị trao đổi của tài sản cố định do ảnh hưởng của tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ sản xuất.

Các loại tài sản cố định

  • Tài sản cố định hữu hình như máy móc, thiết bị, nhà xưởng
  • Tài sản cố định vô hình như chi phí thành lập DN, chi phí mua phát minh, bằng sáng chế…

Ví dụ về tài sản cố định

Tài sản cố định có thể bao gồm các tòa nhà, thiết bị máy tính, phần mềm, đất đai, máy móc và phương tiện đi lại. Ví dụ, nếu một công ty bán sản phẩm, các xe tải giao hàng mà công ty đó sở hữu và sử dụng là tài sản cố định. Nếu một doanh nghiệp tạo ra một bãi đậu xe cho công ty, thì bãi đậu xe là một tài sản cố định.

Lưu ý rằng một tài sản cố định không nhất thiết phải "cố định" theo mọi nghĩa của từ này. Một số loại tài sản này có thể được di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác, chẳng hạn như đồ nội thất và thiết bị máy tính.