Thặng dư vốn cổ phần là gì?

...

Thặng dư vốn cổ phần thường được dùng để chỉ phần chênh lệch giữa giá bán cổ phiếu so với mệnh giá của nó.

Thặng dư vốn cổ phần
💡
Trường hợp giá phát hành cao hơn mệnh giá, khoản mục thặng dư vốn cổ phần sẽ ghi nhận tăng và ngược lại.

Tương tự như việc phát hành thêm cổ phiếu, các khoản chênh lệch tăng hoặc giảm do thực hiện mua - bán cổ phiếu quỹ sẽ được hạch toán trong tài khoản thặng dư vốn cổ phần.

Thặng dư vốn cổ phần được thể hiện trên bảng cân đối kế toán, phần vốn chủ sở hữu.

Thặng dư vốn cổ phần là gì?

Thặng dư vốn cổ phần là thuật ngữ thường được dùng để chỉ phần chênh lệch giữa giá bán cổ phiếu so với mệnh giá của nó.

Mệnh giá của cổ phiếu là khoản giá trị được doanh nghiệp ấn định sẵn, hay còn gọi là giá trị danh nghĩa. Tại Việt Nam, mệnh giá của một cổ phiếu là 10.000 đồng.

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận là một khoản mục trên bảng cân đối kế toán, phần vốn chủ sở hữu.

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận là một khoản mục trên bảng cân đối kế toán, phần vốn chủ sở hữu. Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2020 của CTCP Chứng khoán Bản Việt.

Các trường hợp ghi nhận vào thặng dư vốn cổ phần

Thặng dư vốn cổ phần có thể được ghi nhận từ các hoạt động sau đây:

  • Doanh nghiệp phát hành cổ phiếu với giá cao hơn hoặc thấp hơn so với mệnh giá. Nếu giá phát hành cao hơn mệnh giá, khoản mục thặng dư vốn cổ phần sẽ ghi nhận tăng và ngược lại. Đây cũng là trường hợp phổ biến nhất được ghi nhận vào thặng dư vốn cổ phần.
  • Doanh nghiệp mua - bán cổ phiếu quỹ có sự chênh lệch về giá mua và giá bán. Tương tự như việc phát hành thêm cổ phiếu, các khoản chênh lệch tăng hoặc giảm do thực hiện việc mua - bán cổ phiếu quỹ sẽ được hạch toán trong tài khoản thặng dư vốn.

Ví dụ về thặng dư vốn cổ phần

Ví dụ: năm 2020 công ty A chào bán thêm 500 nghìn cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng, giá chào bán là 20.000 đồng. Giả sử toàn bộ số cổ phiếu này được mua hết, công ty A sẽ ghi nhận giá trị thặng dư vốn cổ phần sau đợt phát hành như sau:

Thặng dư vốn cổ phần = Số lượng cổ phiếu đã chào bán x (Giá bán - Mệnh giá) = 500 nghìn cổ phiếu x (20.000 đồng - 10.000 đồng) = 5 tỷ đồng.