Thế chấp là gì?

...

Thế chấp là biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng tài sản.

Thế chấp
💡
Nghĩa vụ ở đây thường là nghĩa vụ nợ.

Khi tham gia khoản vay có tài sản thế chấp, người đi vay sẽ dùng tài sản thuộc quyền sở hữu của mình để bảo đảm cho việc trả nợ.

Người đi vay vẫn có quyền sở hữu và sử dụng tài sản đó, người cho vay chỉ giữ lại giấy tờ chứng minh sở hữu tài sản.

Thế chấp là biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng tài sản. Theo đó, bên có nghĩa vụ dùng tài sản thuộc quyền sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đối với bên có quyền. Nghĩa vụ ở đây thường là nghĩa vụ nợ.

Đặc điểm của thế chấp

Người đi vay vẫn có quyền sở hữu tài sản. Đối với các khoản vay có tài sản thế chấp, người cho vay chỉ giữ lại giấy tờ chứng minh sở hữu tài sản. Tài sản vẫn thuộc quyền sở hữu của người đi vay và họ vẫn có thể sử dụng. Đây cũng là điểm khác biệt cơ bản giữa thế chấp và cầm cố tài sản.

Tài sản đảm bảo thường là những tài sản có giá trị và sẽ được thẩm định giá như sổ đỏ hoặc sổ hồng, xe hơi, hàng hoá, máy móc, thiết bị, tài sản hình thành trong tương lai.

Các khoản vay thế chấp thường sẽ có lãi suất thấp hơn so với tín chấp. Tuy nhiên, số tiền vay thường bị giới hạn, tùy thuộc vào giá trị của tài sản đảm bảo. Thông thường, hạn mức vay mà các ngân hàng áp dụng chỉ khoảng 70% giá trị của tài sản thế chấp.

Thế chấp và cầm cố tài sản

Thế chấp và cầm cố đều là các biện pháp đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán của người đi vay bằng tài sản. Đối với cả hai hình thức, quyền sở hữu tài sản vẫn thuộc về người đi vay. Chỉ khi người đi vay vi phạm nghĩa vụ thanh toán, khi đó người cho vay có quyền yêu cầu thanh lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ.

Giữa hai hình thức này có một số điểm khác biệt cơ bản. Đối với cầm cố, người đi vay phải chuyển giao tài sản đó cho chủ nợ quản lý. Do đó tài sản trong trường hợp này thường là động sản. Đối với thế chấp, người đi vay vẫn có quyền quản lý và sử dụng tài sản đó. Do đó, phạm vi tài sản được dùng để thế chấp sẽ rộng hơn so với cầm cố. Tài sản thế chấp có thể là bất động sản, giấy tờ có giá, hàng hoá hoặc máy móc, thiết bị của doanh nghiệp.