Thị trường vốn là gì?

...

Thị trường vốn (capital market) là một bộ phận của thị trường tài chính, có chức năng cung ứng vốn đầu tư dài hạn cho nền kinh tế.

Thị trường vốn
💡
Các thị trường vốn phổ biến nhất là thị trường cổ phiếu và thị trường trái phiếu.

Thị trường vốn có chức năng giúp huy động tiền nhàn rỗi từ cộng đồng vào các kênh sản xuất của nền kinh tế.

Thị trường vốn cung cấp kênh đầu tư mới, đa dạng và phù hợp với đại chúng như cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ,...

Thị trường vốn là gì?

Thị trường vốn (capital market) là một bộ phận của thị trường tài chính, có chức năng cung ứng vốn đầu tư dài hạn cho nền kinh tế. Vốn đầu tư dài hạn trong thị trường vốn là những loại vốn có thời gian đáo hạn dài hơn 1 năm hoặc không có thời gian đáo hạn.

Các thị trường vốn phổ biến nhất là thị trường cổ phiếu và thị trường trái phiếu.

Phân loại thị trường vốn

Căn cứ vào loại hàng hóa trên thị trường

  • Thị trường cổ phiếu: Nơi giao dịch mua bán, trao đổi các giấy tờ xác nhận cổ phần đóng góp của cổ đông.
  • Thị trường trái phiếu: Thị trường mà hàng hóa mua bán là trái phiếu.
  • Thị trường chứng khoán phái sinh: Không mua bán tài sản mà mua bán các quyền, các hợp đồng, các nghĩa vụ được chuyển nhượng quyền sở hữu từ bên này sang bên khác.

Căn cứ vào sự luân chuyển của vốn

  • Thị trường sơ cấp: Là nơi các loại chứng khoán lần đầu tiên được chào bán ra bên ngoài. Thị trường này có chức năng đảm bảo nguồn vốn trung hạn và dài hạn.
  • Thị trường thứ cấp: là nơi các loại chứng khoán được giao dịch sau khi phát hành. Thị trường thứ cấp giúp nâng cao tính thanh khoản cho các loại chứng khoán trong quá trình giao dịch.

Chức năng của thị trường vốn

Huy động vốn: Thị trường vốn có chức năng giúp huy động tiền nhàn rỗi từ cộng đồng vào các kênh sản xuất của nền kinh tế.

Tạo vốn: Thị trường vốn giúp hình thành vốn thông qua việc huy động các nguồn lực để đầu tư cho các mục tiêu phát triển kinh tế.

Cung cấp một kênh đầu tư: Thị trường vốn cung cấp kênh đầu tư mới, đa dạng và phù hợp với đại chúng như cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ,...

Cung cấp dịch vụ: Thị trường cung cấp nhiều loại hình dịch vụ bao gồm các khoản vay dài hạn và trung hạn cho ngành tư vấn, tài chính,…

Tăng tính thanh khoản của các quỹ: Thị trường vốn có tính thanh khoản cao, cả người mua và người bán có thể dễ dàng mua và bán chứng khoán vì chúng luôn có sẵn.

Tăng tốc độ phát triển kinh tế: Thị trường cung cấp vốn tài chính dài hạn đáp ứng các yêu cầu tài chính của các doanh nghiệp, từ đó tăng sản lượng và năng suất trong nền kinh tế bằng cách tạo công ăn việc làm và phát triển cơ sở hạ tầng.