Thoái vốn là gì?

...

Thoái vốn (Divestment) là thuật ngữ để chỉ quá trình cắt giảm đi một số tài sản với mục đích nhất định.

Thoái vốn
💡
Trường hợp thoái vốn phổ biến nhất là nhằm tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp.

Trong một số trường hợp, các công ty còn thoái vốn để loại bỏ công ty con hoạt động kém hiệu quả hoặc để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý.

Ngoài ra, công ty có thể thoái vốn vì tác động của các thay đổi trong chính trị và xã hội, ví dụ như bán các tài sản cũ đang hoạt động gây ô nhiễm môi trường.

Thoái vốn (Divestment) là thuật ngữ để chỉ quá trình cắt giảm đi một số tài sản với mục đích nhất định. Thoái vốn có thể bao gồm việc bán tài sản của công ty con, rút các khoản đầu tư hoặc chuyển nhượng các chi nhánh nhằm tối đa hóa giá trị của công ty mẹ.

Vì sao các công ty thực hiện thoái vốn?

Trường hợp thoái vốn phổ biến nhất là nhằm tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp. Cắt bỏ một đơn vị kinh doanh không quan trọng có thể giải phóng nguồn lực, cho phép nhà quản lý tập trung vào các hoạt động cốt lõi của công ty mẹ.

Trong một số trường hợp, các công ty còn thoái vốn để loại bỏ công ty con hoạt động kém hiệu quả hoặc thực hiện các nghĩa vụ pháp lý. Ngoài ra, công ty có thể thoái vốn vì tác động của các thay đổi trong chính trị và xã hội, ví dụ như bán các tài sản cũ đang hoạt động gây ô nhiễm môi trường.

Các hình thức thoái vốn

Spinoff: khi một công ty tách một mảng kinh doanh bằng cách tạo ra một công ty độc lập mới và chuyển một phần hoạt động kinh doanh hiện tại của mình vào đó. Công ty mới này sẽ có một đội ngũ quản lý riêng biệt, nhưng vẫn giữ nguyên tài sản, quyền sở hữu trí tuệ và nguồn nhân lực từ công ty mẹ. Công ty mẹ sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính và công nghệ trong hầu hết các trường hợp.

Bán cổ phần công ty con: công ty mẹ sẽ cho bán đi một lượng cổ phần sở hữu trong công ty con thông qua chào bán trên thị trường chứng khoán. Việc bán cổ phần cho phép công ty mẹ huy động được số vốn cần thiết nhưng vẫn giữ được quyền kiểm soát cổ phần. Số cổ phần còn lại sẽ được bán đi hoặc xử lý trong các khoảng thời gian thích hợp ngay sau đó.

Bán tài sản: hoạt động thoái vốn này được hiểu đơn giản là các công ty bán các tài sản hiện đang có như bất động sản, trang thiết bị, vật tư cho một bên khác. Việc bán tài sản thường giao dịch bằng tiền mặt và có thể phải chịu thuế nếu việc bán tài sản có phát sinh lãi.