Thời gian hoàn vốn là gì?

...

Thời gian hoàn vốn (Payback period) là khoảng thời gian cần thiết để thu hồi chi phí đầu tư cho dự án.

Thời gian hoàn vốn
💡
Phương pháp thời gian hoàn vốn đầu tư còn được gọi là Payback period method.

Đây là một trong các phương pháp thẩm định đầu tư cơ bản dựa vào chỉ tiêu thời gian hoàn vốn để lựa chọn dự án.

Theo phương pháp này thời gian hoàn vốn của dự án càng ngắn thì dự án đầu tư càng hấp dẫn.

Thời gian hoàn vốn là gì?

Thời gian hoàn vốn (Payback period) là khoảng thời gian cần thiết để thu hồi chi phí đầu tư cho dự án.

Phương pháp thời gian hoàn vốn đầu tư

Phương pháp thời gian hoàn vốn đầu tư còn được gọi là Payback period method. Đây là một trong các phương pháp thẩm định đầu tư cơ bản dựa vào chỉ tiêu thời gian hoàn vốn để lựa chọn dự án.

Theo phương pháp này thời gian hoàn vốn của dự án càng ngắn thì dự án đầu tư càng hấp dẫn. Để lựa chọn dự án, doanh nghiệp sẽ đặt ra thời gian hoàn vốn mục tiêu (target payback). Nếu dự án có thời gian hoàn vốn dài hơn thời gian hoàn vốn mục tiêu sẽ bị loại bỏ. Trong trường hợp chỉ được lựa chọn một trong số nhiều dự án thỏa mãn điều kiện, dự án có thời gian hoàn vốn ngắn nhất sẽ được ưu tiên.

Cách tính thời gian hoàn vốn

Thời gian hoàn vốn được tính bằng công thức:

Thời gian hoàn vốn = Vốn đầu tư ban đầu / Dòng tiền mỗi năm của dự án

Ví dụ: công ty A đang xem xét hai dự án, dự án thứ nhất đầu tư 100 triệu đồng dự kiến ​​sẽ mang lại dòng tiền đều 25 triệu đồng mỗi năm.

Thời gian hoàn vốn dự án 1 = 100 triệu đồng / 25 triệu đồng = 4 năm.

Dự án thứ 2 có vốn đầu tư ban đầu là 200 triệu đồng, mang lại dòng tiền 100 triệu đồng mỗi năm.

Thời gian hoàn vốn dự án 2 = 200 triệu đồng / 100 triệu đồng = 2 năm.

Như vậy, chỉ dựa trên phương pháp thời gian hoàn vốn, dự án thứ hai sẽ là một sự lựa chọn tốt hơn cho công ty.

Thời gian hoàn vốn có chiết khấu

Thời gian hoàn vốn có chiết khấu được hiểu là thời gian hoàn vốn có tính đến yếu tố giá trị thời gian của tiền. Đây khoảng thời gian cần thiết để tổng giá trị hiện tại tất cả “dòng thu nhập” trong tương lai của dự án vừa đủ bù đắp số vốn đầu tư bỏ ra ban đầu. Nó được tính bằng cách chiết khấu các dòng tiền trong tương lai của dự án.

Ví dụ: công ty A ở trên với dự án đầu tư 100 triệu đồng dự kiến ​​sẽ mang lại dòng tiền đều 25 triệu đồng mỗi năm. Giả định chi phí sử dụng vốn là 10%.

Thời gian hoàn vốn có chiết khấu của dự án được tính như sau:

Như vậy nếu tính theo thời gian hoàn vốn có chiết khấu, dự án trên sẽ hòa vốn sau hơn 5 năm 4 tháng, nhiều hơn 1 năm 4 tháng so với phương pháp không tính chiết khấu dòng tiền.