Vốn điều lệ là gì?

...

Vốn điều lệ là vốn do các cá nhân, tổ chức góp hoặc cam kết góp vào công ty và được ghi vào Điều lệ công ty.

Vốn điều lệ
💡
Tài sản góp vốn có thể là tiền, hoặc tài sản như vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, hoặc các tài sản khác có thể định giá được.

Vốn điều lệ giúp xác định tỷ lệ sở hữu công ty của các chủ sở hữu, cổ đông trong công ty, từ đó làm cơ sở cho việc phân chia quyền, lợi ích, hoặc nghĩa vụ giữa các chủ sở hữu.

Vốn điều lệ là cơ sở để xác định điều kiện kinh doanh đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Vốn điều lệ là vốn do các cá nhân, tổ chức góp hoặc cam kết góp vào công ty và được ghi vào Điều lệ công ty.

Vốn điều lệ có thể thay đổi tăng hoặc giảm trong suốt thời gian hoạt động của công ty. Tuy nhiên việc thay đổi vốn điều lệ cần có sự đồng ý của các chủ sở hữu, cổ đông công ty.

Tài sản góp vốn điều lệ

Tài sản góp vốn có thể là tiền đồng Việt Nam, ngoại tệ, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, hoặc các tài sản khác có thể định giá được bằng đồng Việt Nam.

Hình thức góp vốn

Góp vốn bằng tiền

Đối với cá nhân: việc góp vốn bằng tiền có thể thực hiện trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của công ty.

Đối với doanh nghiệp: việc một doanh nghiệp góp vốn vào doanh nghiệp khác bắt buộc phải qua hình thức không dùng tiền mặt. Việc góp vốn có thể thực hiện bằng séc, ủy nhiệm chi,… thông qua tài khoản ngân hàng.

Góp vốn bằng tài sản

Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản.

Thời hạn góp vốn điều lệ

Thời hạn góp vốn của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn, cổ đông công ty cổ phần là 90 ngày, kể từ ngày được cấp “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”. Thời hạn này có thể ngắn hơn tùy thuộc vào quy định tại Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần giữa các cổ đông.

Trường hợp cổ đông góp vốn bằng tài sản thì thời gian vận chuyển nhập khẩu, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản không được tính vào thời hạn góp vốn.

Ý nghĩa của vốn điều lệ

Vốn điều lệ là cơ sở để xác định tỷ lệ sở hữu công ty của các chủ sở hữu, cổ đông trong công ty;

Làm cơ sở cho việc phân chia quyền, lợi ích, hoặc nghĩa vụ giữa các chủ sở hữu công ty;

Là cơ sở để xác định điều kiện kinh doanh đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.