Cho hỏi về lập hóa đơn khi phát hành voucher?

...

Quý anh chị cho tôi hỏi:

Công ty tôi và Công ty A có ký hợp đồng thỏa thuận: Vào cuối năm công ty A sẽ phát hành voucher để tặng khách hàng của công ty A, voucher này được sử dụng để mua hàng hóa tại công ty tôi. Như vậy công ty tôi sẽ lập hóa đơn cho công ty A hay cho khách hàng sử dụng voucher?