Lợi nhuận gộp là gì?

...

Lợi nhuận gộp là lợi nhuận mà một công ty thu được sau khi trừ đi các chi phí liên quan đến việc sản xuất và bán sản phẩm của mình, hoặc các chi phí liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của mình.

Lợi nhuận gộp
💡
Lợi nhuận gộp là lợi nhuận được tính bằng cách lấy doanh thu trừ đi giá vốn hàng bán.

Lợi nhuận gộp đánh giá hiệu quả của một công ty trong việc sử dụng lao động và vật tư của họ trong sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ.

Lợi nhuận gộp là phần lợi nhuận mà công ty kiếm được sau khi trừ chi phí liên quan đến việc sản xuất và bán sản phẩm, hoặc chi phí liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của công ty.

Lợi nhuận gộp đánh giá hiệu quả sử dụng lao động và vật tư của một doanh nghiệp để sản xuất hàng hóa - dịch vụ. Chỉ số này chủ yếu xem xét chi phí biến đổi, nghĩa là, chi phí biến động theo mức sản lượng, chẳng hạn như:

  • Nguyên vật liệu
  • Lao động trực tiếp
  • Hoa hồng cho nhân viên bán hàng
  • Phí thẻ tín dụng khi mua hàng của khách hàng
  • Thiết bị
  • Phí vận chuyển
Lợi nhuận ròng
Lợi nhuận ròng (Net Income) còn được gọi là “lợi nhuận sau thuế” hay “thu nhập ròng”, là lợi nhuận kế toán của doanh nghiệp trong một giai đoạn cụ thể.

Cách xác định lợi nhuận gộp

Lợi nhuận gộp sẽ xuất hiện trên báo cáo thu nhập của công ty và có thể được tính bằng cách trừ đi giá vốn hàng bán từ doanh thu. Những số liệu này có thể được tìm thấy trên báo cáo thu nhập của công ty.

Công thức:

Lợi nhuận gộp = Doanh thu bán hàng - Giá vốn hàng bán (COGS)

Ví dụ

Một doanh nghiệp có 200 triệu đồng doanh thu bán hàng. Giả sử rằng chi phí hàng hóa bao gồm 20 triệu đồng chi cho nguyên vật liệu, và 80 triệu đồng chi trả lương người lao động.

Lợi nhuận gộp của công ty trong trường hợp này là:

200.000.000 - 20.000.000 - 80.000.000 = 100.000.000 đồng.

Lợi nhuận gộp khác lợi nhuận ròng như thế nào?

Lợi nhuận ròng là lợi nhuận sau cùng của công ty. Lợi nhuận ròng bao gồm lợi nhuận gộp và các nguồn doanh thu khác trừ đi các chi phí khác của doanh nghiệp.