Lợi nhuận ròng là gì?

...

Lợi nhuận ròng (Net Income) còn được gọi là “lợi nhuận sau thuế” hay “thu nhập ròng”, là lợi nhuận kế toán của doanh nghiệp trong một giai đoạn cụ thể.

Lợi nhuận ròng
💡
Lợi nhuận ròng là lợi nhuận kế toán của doanh nghiệp trong một giai đoạn cụ thể.

Lợi nhuận ròng được tính bằng cách lấy doanh thu trừ đi giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và quản lý, chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Mặc dù được trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nhưng lợi nhuận ròng có ảnh hưởng đến cả ba bảng báo cáo tài chính.

Lợi nhuận ròng (Net Income) còn được gọi là “lợi nhuận sau thuế” hay “thu nhập ròng”, là lợi nhuận kế toán của doanh nghiệp trong một giai đoạn cụ thể (một quý, nửa năm, hoặc một năm). Lợi nhuận ròng được tính bằng cách lấy doanh thu và các nguồn thu nhập khác trừ đi giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và quản lý, chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Lợi nhuận ròng được tìm thấy ở mục cuối trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Lợi nhuận ròng trong Báo cáo tài chính

Lợi nhuận ròng là khoản mục trung tâm của cả ba báo cáo tài chính. Mặc dù được trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, nhưng lợi nhuận ròng cũng được sử dụng trong bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Lợi nhuận ròng được chuyển vào bảng cân đối kế toán thông qua lợi nhuận giữ lại, một khoản mục trong vốn chủ sở hữu. Thu nhập giữ lại được tính theo công thức sau:

Lợi nhuận giữ lại cuối kỳ = Lợi nhuận giữ lại đầu kỳ + Lợi nhuận ròng - Cổ tức

Trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ, lợi nhuận ròng được sử dụng để tính toán dòng tiền từ hoạt động kinh doanh theo phương pháp gián tiếp.

Lợi nhuận gộp
Lợi nhuận gộp là lợi nhuận mà một công ty thu được sau khi trừ đi các chi phí liên quan đến việc sản xuất và bán sản phẩm của mình, hoặc các chi phí liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của mình.

Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng

Giá vốn hàng hóa, dịch vụ. Sản phẩm, dịch vụ có giá vốn càng thấp, lợi nhuận cho doanh nghiệp càng cao. Vì vậy doanh nghiệp cần phải tìm hiểu và xem xét về các nguồn hàng khác nhau để có thể lựa chọn được sản phẩm nhập vào có giá tốt nhất.

Chi phí hoạt động trong doanh nghiệp. Chi phí hoạt động là chi phí phát sinh hằng ngày như bán hàng và quản lý, hoặc nghiên cứu & phát triển, không liên quan đến các chi phí sản xuất hàng hóa. Khi chi phí hoạt động càng lớn dẫn tới lợi nhuận thu về sẽ càng thấp và ngược lại.

Chi phí lãi vay. Chi phí lãi vay là khoản chi phí phát sinh khi doanh nghiệp đi vay để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Chi phí lãi vay nếu quá cao có thể làm suy giảm đáng kể lợi nhuận ròng.

Nguồn thu nhập khác. Các nguồn thu nhập khác ngoài thu nhập từ hoạt động kinh doanh chính cũng được tính vào lợi nhuận ròng. Ví dụ, thu nhập từ các khoản đầu tư ngắn hạn như cổ phiếu, lãi tiền gửi tiết kiệm, được coi là một dạng thu nhập. Ngoài ra, tiền bán tài sản được coi là thu nhập khác.