Thị trường sơ cấp là gì?

...

Thị trường sơ cấp (Primary market) là thị trường mua bán các chứng khoán được phát hành lần đầu, còn được gọi là thị trường phát hành.

Thị trường sơ cấp
💡
Trong thị trường sơ cấp, vốn từ các nhà đầu tư sẽ được chuyển sang doanh nghiệp phát hành qua việc mua chứng khoán.

Chủ thể tham gia vào thị trường sơ cấp chủ yếu là các doanh nghiệp phát hành, các nhà đầu tư và các nhà bảo lãnh (trường hợp phát hành chứng khoán theo phương thức bảo lãnh phát hành).

Có hai hình thức huy động vốn chính từ thị trường sơ cấp, đó là: chào bán riêng lẻ và chào bán ra công chúng. Chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng còn được gọi là IPO.

Thị trường sơ cấp là gì?

Thị trường sơ cấp (Primary market) là thị trường mua bán các chứng khoán được phát hành lần đầu, còn được gọi là thị trường phát hành.

Trong thị trường sơ cấp, vốn từ các nhà đầu tư sẽ được chuyển sang doanh nghiệp phát hành qua việc mua chứng khoán.

Đặc điểm của thị trường sơ cấp

Thị trường chứng khoán sơ cấp là thị trường phát hành chứng khoán mới hay còn được gọi là thị trường phát hành.

Ở thị trường sơ cấp, doanh nghiệp phát hành huy động được thêm vốn thông qua việc chào bán chứng khoán. Các nhà đầu tư có thể mua chứng khoán trực tiếp từ doanh nghiệp phát hành.

Thị trường sơ cấp là kênh huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế.

Thị trường chứng khoán sơ cấp là thị trường hoạt động không liên tục, nó chỉ hoạt động khi có đợt phát hành chứng khoán mới.

Chủ thể tham gia vào thị trường sơ cấp chủ yếu là các doanh nghiệp phát hành, các nhà đầu tư và các nhà bảo lãnh (trường hợp phát hành chứng khoán theo phương thức bảo lãnh phát hành).

Khối lượng và nhịp độ giao dịch ở thị trường sơ cấp thấp hơn nhiều so với thị trường thứ cấp.

Thị trường thứ cấp
Thị trường thứ cấp là nơi giao dịch các chứng khoán đã được phát hành trên thị trường thị sơ cấp.

Các hình thức huy động vốn qua thị trường sơ cấp

Chào bán chứng khoán ra công chúng

Chào bán chứng khoán ra công chúng là việc doanh nghiệp bán chứng khoán cho một số lượng lớn nhà đầu tư không xác định.

Theo pháp luật hiện hành, chào bán ra công chúng là việc doanh nghiệp chào bán theo một trong các phương thức sau đây:

  • Chào bán thông qua phương tiện thông tin đại chúng;
  • Chào bán cho từ 100 nhà đầu tư trở lên, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
  • Chào bán cho các nhà đầu tư không xác định.

Chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng còn được gọi là IPO.

Chào bán riêng lẻ

Chào bán riêng lẻ hay còn gọi là phát hành riêng lẻ là việc doanh nghiệp bán chứng khoán của mình cho một số lượng nhà đầu tư nhất định.

Theo quy định hiện hành, đối tượng được phép mua trái phiếu dưới hình thức phát hành riêng lẻ là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và nhà đầu tư chiến lược. Trong đó, số lượng nhà đầu tư chiến lược không quá 100 nhà đầu tư trong một đợt chào bán.