Thị trường thứ cấp là gì?

...

Thị trường thứ cấp là nơi giao dịch các chứng khoán đã được phát hành trên thị trường thị sơ cấp.

Thị trường thứ cấp
💡
Tại thị trường thứ cấp, các giao dịch chủ yếu được thực hiện giữa các nhà đầu tư với nhau.

Thị trường thứ cấp góp phần tạo tính thanh khoản cho các chứng khoán đã phát hành.

Giá chứng khoán trên thị trường sơ cấp được ấn định bởi tổ chức phát hành, trong khi giá trên thị trường thứ cấp được xác định bởi cung cầu thị trường.

Theo hình thức tổ chức, thị trường thứ cấp được phân thành thị trường tập trung và phi tập trung.

Thị trường thứ cấp là gì?

Thị trường thứ cấp (Secondary Market) là nơi giao dịch các chứng khoán đã được phát hành trên thị trường thị sơ cấp.

Tại thị trường thứ cấp, các giao dịch chủ yếu được thực hiện giữa các nhà đầu tư với nhau.

Đặc điểm của thị trường thứ cấp

Thị trường thứ cấp là nơi mua bán các chứng khoán đã được phát hành ở thị trường sơ cấp.

Việc giao dịch mua bán được diễn ra giữa các nhà đầu tư với nhau.

Thị trường thứ cấp góp phần tạo tính thanh khoản cho các chứng khoán đã phát hành.

Giá chứng khoán trên thị trường sơ cấp được ấn định bởi tổ chức phát hành, trong khi giá trên thị trường thứ cấp được xác định bởi cung cầu thị trường.

Thị trường sơ cấp
Thị trường sơ cấp (Primary market) là thị trường mua bán các chứng khoán được phát hành lần đầu, còn được gọi là thị trường phát hành.

Phân loại thị trường thứ cấp

Theo hình thức tổ chức của thị trường

  • Thị trường chứng khoán tập trung (thị trường chứng khoán có tổ chức): thực hiện mua bán các loại chứng khoán niêm yết. Việc giao dịch chủ yếu được thực hiện theo phương thức khớp lệnh tập trung thông qua sàn giao dịch. Tại Việt Nam có 3 sàn giao dịch tập trung chính, đó là HOSE, HNX và UPCOM.
  • Thị trường chứng khoán phi tập trung (OTC - Over The Counter market): là thị trường giao dịch các chứng khoán chưa niêm yết. Giao dịch trên thị trường OTC được diễn ra theo phương thức thuận mua - vừa bán. Việc chuyển giao cổ phiếu có thể được thông qua Trung tâm lưu ký - VSD (đối với chứng khoán đã được lưu ký), hoặc thông qua Doanh nghiệp phát hành chứng khoán (đối với chứng khoán chưa lưu ký).

Theo hàng hóa được giao dịch trên thị trường

  • Thị trường cổ phiếu;
  • Thị trường trái phiếu;
  • Thị trường chứng khoán phái sinh.