Vòng quay hàng tồn kho là gì?

...

Vòng quay hàng tồn kho là chỉ số tài chính được dùng để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong việc bán hàng và quản lý hàng trong kho.

Vòng quay hàng tồn kho
💡
Vòng quay hàng tồn kho cho biết số lần doanh nghiệp bán và thay thế lượng hàng tồn kho trong một giai đoạn nhất định.

Chỉ số này càng cao cho thấy tốc độ bán hàng của doanh nghiệp càng nhanh và ngược lại.

Chỉ số này được tính bằng cách lấy doanh thu (hoặc giá vốn hàng bán) chia cho giá trị hàng tồn kho bình quân.

Vòng quay hàng tồn kho (Tiếng Anh: Inventory Turnover) là một trong những chỉ số tài chính dùng để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Chỉ số này cho biết số lần doanh nghiệp bán và thay thế lượng hàng tồn kho trong một khoản thời gian nhất định, thường là một năm.

Vòng quay hàng tồn kho càng cao cho thấy tốc độ bán hàng của doanh nghiệp càng nhanh và hàng hóa ít bị tồn đọng nhiều. Ngược lại, hệ số thấp cho thấy tốc độ quay vòng của hàng hóa trong kho chậm, tồn kho lớn.

Hiểu một cách nôm na, nếu chỉ số vòng quay hàng tồn kho này là 3, nghĩa là trong năm đó toàn bộ hàng tồn kho đã được luân chuyển 3 lượt (lần). Ngược lại, nếu chỉ số là 0,5 - nghĩa là chỉ có 50% lượng hàng được bán ra và thay mới trong giai đoạn đó.

Hàng tồn kho
Hàng tồn kho là một loại tài sản lưu động của doanh nghiệp, bao gồm những sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra để bán hoặc là những nguyên vật liệu dùng để tạo ra sản phẩm.

Cách tính vòng quay hàng tồn kho

Vòng quay hàng tồn kho được tính theo công thức sau:

Vòng quay hàng tồn kho = Doanh thu / Hàng tồn kho bình quân

Trong đó:

  • Doanh thu dược lấy trong Báo cáo tài chính của giai đoạn cần tính toán. Ví dụ muốn tính vòng quay hàng tồn kho trong năm 2020, ta lấy số liệu doanh thu tại Báo cáo tài chính năm 2020.
  • Hàng tồn kho bình quân: là trung bình cộng của hàng tồn kho đầu kỳ và hàng tồn kho cuối kỳ.

Ngoài ra vòng quay hàng tồn kho còn được tính bằng cách thay thế doanh thu bằng giá vốn hàng bán, ta được công thức:

Vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân

Trong đó:

  • Giá vốn hàng bán là lượng chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để tạo nên số sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ. Số liệu về giá vốn hàng bán cũng có thể được tìm thấy trong Báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Câu hỏi thường gặp

Q. Vòng quay hàng tồn kho khoảng bao nhiêu là tốt?

A. Trên nguyên tắc vòng quay hàng tồn kho càng cao, doanh nghiệp sẽ càng có lợi. Tuy nhiên, rất kho để xác định cao bao nhiêu là hợp lý. Vì số vòng quay hàng tồn kho sẽ phụ thuộc rất nhiều vào loại hàng hóa.

Như đối với hàng hóa là thực phẩm. Các cửa hàng bán thực phẩm, nhất là thực phẩm tươi sống phải bán hết trong vòng 1 hoặc 2 ngày. Như vậy vòng quay hàng tồn kho cho nhóm ngành này phải trên 150 lần / năm mới đạt yêu cầu. Hoặc có những loại hàng hóa như máy công nghiệp nặng, thường có giá thành cao và tốc độ tiêu thụ chậm thì có vòng quay 3 lần / năm đã là đạt yêu cầu.