Zero-coupon bond là gì?

...

Zero-coupon bond còn được gọi là trái phiếu không lãi, là loại trái phiếu không được trả lãi định kỳ.

Zero-coupon bond
💡
Người nắm giữ zero-coupon bond sẽ không được nhận các khoản trả lãi định kỳ.

Trái phiếu này sẽ được mua với giá cao hơn giá bán ban đầu, phần chênh lệch này chính là lợi tức mà trái chủ được nhận.

Nếu phát hành dưới dạng chứng chỉ, trái phiếu zero-coupon thường được phát hành dưới hình thức trái phiếu vô danh.

Zero-coupon bond  là gì?

Zero-coupon bond còn được gọi là trái phiếu chiết khấu, là loại trái phiếu không được trả lãi định kỳ. Người nắm giữ zero-coupon bond sẽ không được nhận các khoản trả lãi định kỳ. Thay vào đó, trái phiếu này sẽ được mua lại với giá cao hơn giá bán ban đầu.

Đặc điểm của trái phiếu zero-coupon

Trái phiếu zero-coupon không được trả lãi định kỳ. Người nắm giữ trái phiếu chỉ thu được lợi tức khi bán trái phiếu theo một trong hai hình thức sau:

  • Trái phiếu trả lãi trước (còn gọi là trái phiếu chiết khấu): Trái phiếu được bán với giá thấp hơn mệnh giá khi phát hành, khi đáo hạn trái chủ được thanh toán phần vốn gốc tương ứng với mệnh giá trái phiếu. Như vậy, tiền lãi là phần chênh lệch giữa mệnh giá với giá mua tại thời điểm phát hành.
  • Trái phiếu trả lãi sau (còn gọi là trái phiếu gộp): Khi phát hành trái phiếu, trái chủ sẽ mua với giá bằng mệnh giá, tiền lãi có phát sinh định kỳ, tuy nhiên trái chủ không được nhận lãi đó. Phần lãi đó sẽ được nhập vào vốn gốc để tính lãi cho kỳ tiếp theo. Khi trái phiếu đáo hạn, trái chủ sẽ nhận phần vốn gốc và tất cả phần lãi được tính gộp vào.
Junk bond
Junk bond hay trái phiếu “rác” là loại trái phiếu có xếp hạng tín dụng thấp, rủi ro cao.

Nếu phát hành dưới dạng chứng chỉ, trái phiếu zero-coupon thường được phát hành dưới hình thức trái phiếu vô danh. Trên tờ trái phiếu zero-coupon không có phần cuống phiếu (coupon), lãi suất in trên bề mặt của tờ trái phiếu là lãi suất danh nghĩa, được dùng làm căn cứ tính lãi.