Công ty mua lại ô tô cũ của cá nhân làm thế nào để đưa vào TSCĐ hợp lệ?

...

Công ty mình mua lại ô tô của cá nhân đã qua sử dụng, vậy cần những chứng từ cần thiết nào để đưa vào tài sản cố định của công ty?