Phần mềm kế toán có được coi là tài sản cố định?

...

Công ty tôi mới ký hợp đồng mua 01 phần mềm kế toán có giá là 40tr. Vậy phần mềm này có được coi là TSCĐ vô hình không?