Tiêu chí nào để đưa tài sản và tài sản cố định để trích khấu hao?

...

Công ty tôi mua một lô máy lạnh cho văn phòng, trị giá khoảng 30 triệu đồng. Tôi không biết là có được tính vào tài sản cố định để phân bổ không. Theo được biết thì tài sản trên 20 triệu đồng là được tính tài sản cố định rồi đúng không?

Nếu được thì tôi cần làm gì để đưa lô máy lạnh này vào tài sản cố định để trích khấu hao?