Cổ tức bằng cổ phiếu là gì?

...

Cổ tức bằng cổ phiếu (Stock Dividend) là một trong các hình thức phân phối lợi nhuận của công ty. Theo đó, khi công ty có nhu cầu giữ lại lợi nhuận để đầu tư phát triển đồng thời vẫn muốn phân phối lợi ích cho cổ đông, họ có thể sử dụng cổ phiếu để trả cổ tức.

Cổ tức bằng cổ phiếu
💡
Trả cổ tức bằng cổ phiếu thực chất là việc công ty cổ phần sử dụng lợi nhuận sau thuế được giữ lại để làm tăng vốn điều lệ thay vì phải đi huy động từ bên ngoài.

Khi thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu, công ty sẽ phát hành thêm một lượng cổ phiếu mới hoặc sử dụng lượng cổ phiếu quỹ đã mua trước đó, và tiến hành phân chia cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ cổ phần mà họ đang nắm giữ.

Cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu phải có nghĩa vụ đóng thuế khi bán lượng cổ phiếu này đi.

Cổ tức bằng cổ phiếu (Stock Dividend) là một trong các hình thức phân phối lợi nhuận của công ty cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, khi công ty có nhu cầu giữ lại lợi nhuận để đầu tư phát triển đồng thời vẫn muốn phân phối lợi ích cho cổ đông, họ có thể sử dụng cổ phiếu để trả cổ tức.

Cổ tức
Cổ tức (Dividend) được hiểu là một phần lợi nhuận được công ty trích ra để chi trả cho các cổ đông dưới dạng tiền hoặc tài sản khác.

Các hình thức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu

Khi thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu, công ty sẽ phát hành thêm một lượng cổ phiếu mới hoặc sử dụng lượng cổ phiếu quỹ đã mua trước đó, và tiến hành phân chia cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ cổ phần mà họ đang nắm giữ.

Trong trường hợp phát hành cổ phiếu mới để chia cổ tức, công ty sẽ phải làm thủ tục để tăng vốn điều lệ tương ứng.

Tỷ lệ chi trả cổ tức

Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là tỷ lệ mà ở đó, nhà đầu tư sẽ cần sở hữu bao nhiêu cổ phiếu để được nhận thêm một số lượng nhất định cổ phiếu mới.

Ví dụ: Ngày 01/06/2021, công ty cổ phần FPT chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20:3. Trong trường hợp này có thể hiểu, một nhà đầu tư đang sở hữu 20 cổ phiếu FPT sẽ được nhận 3 cổ phiếu mới.

Ưu điểm và hạn chế của hình thức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu

Ưu điểm

  • Trả cổ tức bằng cổ phiếu giúp công ty có thể tận dụng nguồn vốn từ lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư, không phải đi huy động thêm từ bên ngoài.
  • Trả cổ tức bằng cổ phiếu có thể giúp tránh pha loãng quyền sở hữu, do khi phân phối cổ phiếu, các cổ đông sẽ được nhận cổ phiếu mới theo đúng tỷ lệ sở hữu hiện tại.
  • Trả cổ tức bằng cổ phiếu giúp công ty tiết kiệm chi phí phát hành để huy động vốn.
  • Trả cổ tức bằng cổ phiếu còn giúp cho công ty có thể tránh được tác động tiêu cực của thị trường đến giá cổ phiếu khi công ty bị khan hiếm nguồn tiền hay hoạt động kém hiệu quả phải cắt giảm cổ tức tiền mặt.
  • Đây là biện pháp hoãn nghĩa vụ thuế cho cổ đông. Cổ đông chỉ phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi bán số cổ tức bằng cổ phiếu này.
  • Hình thức này có thể làm tăng lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty, từ đó cải thiện tính thanh khoản của cổ phiếu.
Cổ tức bằng tiền
Cổ tức bằng tiền (Cash Dividend) là khoản tiền mà công ty trả cho các cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế.

Hạn chế

  • Trả cổ tức bằng cổ phiếu có thể làm cho tăng vốn cho công ty, làm tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Điều này có thể tác động xấu tới giá cổ phiếu nếu tình hình kinh doanh của công ty không tiến triển.
  • Theo quy định mới, cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu phải có nghĩa vụ đóng thuế khi bán lượng cổ phiếu này đi. Điều này sẽ làm cổ đông hiện hữu bị thiệt hại do khi chi trả cổ tức, giá cổ phiếu đã bị điều chỉnh trong “ngày giao dịch không hưởng quyền”.
  • Việc trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ phức tạp hơn về thủ tục và cách thức tổ chức thực hiện cho công ty cổ phần.