Cổ tức là gì?

...

Cổ tức (Dividend) được hiểu là một phần lợi nhuận được công ty trích ra để chi trả cho các cổ đông dưới dạng tiền hoặc tài sản khác.

Cổ tức
💡
Mục đích cơ bản của một công ty là tạo ra lợi nhuận cho những chủ sở hữu của nó.

Khi công ty làm ăn có lãi, một phần lợi nhuận được tái đầu tư vào việc kinh doanh, gọi là lợi nhuận giữ lại, phần lợi nhuận còn lại được chi trả cho các cổ đông, gọi là cổ tức.

Cổ tức được chi trả dưới dạng: cổ tức bằng tiền, cổ tức bằng cổ phiếu và cổ tức bằng tài sản khác.

Cổ tức (Dividend) được hiểu là một khoản lợi nhuận được công ty trích ra để chi trả cho các cổ đông dưới dạng tiền hoặc tài sản khác.

Mục đích cơ bản của một công ty là tạo ra lợi nhuận cho những chủ sở hữu của nó. Khi công ty làm ăn có lãi, một phần lợi nhuận được tái đầu tư vào việc kinh doanh, gọi là lợi nhuận giữ lại, phần lợi nhuận còn lại được chi trả cho các cổ đông, gọi là cổ tức.

Các hình thức chi trả cổ tức

Cổ tức được chi trả dưới dạng:

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Đây là hình thức phổ biến và được nhà đầu tư ưa chuộng nhất. Tại Việt Nam, cổ tức chi trả bằng tiền phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam và có thể được chi trả bằng séc, chuyển khoản hoặc lệnh trả tiền gửi bằng bưu điện đến địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của cổ đông.

Cổ tức bằng tiền
Cổ tức bằng tiền (Cash Dividend) là khoản tiền mà công ty trả cho các cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế.

Trả cổ tức bằng cổ phiếu

Khi công ty có nhu cầu giữ lại lợi nhuận để đầu tư phát triển đồng thời vẫn muốn phân phối lợi ích cho cổ đông, họ có thể sử dụng cổ phiếu để trả cổ tức. Cổ phiếu này có thể là cổ phiếu phát hành thêm hoặc cổ phiếu quỹ đã được doanh nghiệp mua lại trước đó. Trong trường hợp phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, phần lợi nhuận của doanh nghiệp được chuyển thành vốn cổ phần. Do đó, công ty phải làm thủ tục tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức.

Cổ tức bằng cổ phiếu
Cổ tức bằng cổ phiếu (Stock Dividend) là một trong các hình thức phân phối lợi nhuận của công ty. Theo đó, khi công ty có nhu cầu giữ lại lợi nhuận để đầu tư phát triển đồng thời vẫn muốn phân phối lợi ích cho cổ đông, họ có thể sử dụng cổ phiếu để trả cổ tức.

Trả bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty

Hình thức này ít phổ biến hơn hai hình thức trên, tuy nhiên tuỳ theo Điều lệ của mỗi công ty mà có thêm hình thức chi trả cổ tức này.