Loading the player...

Chris McKnett: Nguyên lý đầu tư cho phát triển bền vững

...

Phát triển bền vững là một trong những mục tiêu quan trọng nhất toàn cầu; nhưng nhóm nào có thể tạo tiến trình môi trường nhảy vọt?

Phát triển bền vững là một trong những mục tiêu quan trọng nhất toàn cầu; nhưng nhóm nào có thể tạo tiến trình môi trường nhảy vọt? Chris McKnett đưa ra trường hợp đối với các tổ chức đầu tư. Anh chỉ ra rằng dữ liệu tài chính là chưa đủ, và tiết lộ tại sao nhà đầu tư cũng cần nhìn vào kết cấu quản lý, xã hội và môi trường của 1 công ty.